ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV určené pre používateľov služieb AZET  a POKEC

PREAMBULA
Ochrana súkromia fyzických osôb predstavuje základný fundament ľudských práv. Ochrane súkromia našich používateľov venujeme náležitú pozornosť a dbáme na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) poskytnú vám, používateľom našich služieb,  najmä informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a akým spôsobom nás môžete kontaktovať v prípade vašich požiadaviek týkajúcich sa osobných údajov.

Tieto Zásady sú určené  pre  používateľov služieb, ktoré sú poskytované na doméne Azet.sk (vrátane e-mailového konta a služby sociálnej siete Pokec) a naj jej subdoménach pokec.azet.sk, obkec.azet.sk, koktejl.azet.sk, video.azet.sk a na portáloch pokec.sk, zoznamka.sk (ďalej len „portály Azet.sk”).

Pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len: „osobný údaj“ alebo „“) postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi.

Zásady nadväzujú na Všeobecné podmienky používania služieb spoločnosti Ringier Slovakia Communities s. r. o. (neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú Komunitné pravidlá Pokecu) a  osobitné podmienky používania jednotlivých služieb na doménovej lokalite Azet.sk (ďalej len: „VOP“).  

Tieto informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, poskytované podľa článkov 13 a 14 Nariadenia, sú určené pre všetky fyzické osoby, používateľov našich služieb, ktorých osobné údaje v súvislosti s poskytovaním našich služieb spracovávame (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „Vy“). Informácie sa týkajú najmä prevádzkovateľa, druhu, účelu, právneho základu, doby spracúvania a poskytovania osobných údajov príjemcom.

 1. Prevádzkovateľ – Ringier Slovakia Communities s.r.o.

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, Bratislava 821 09? IČO: 53708539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152019/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo “Ringier Slovakia Communities s.r.o.” alebo “my”) prevádzkuje portály Azet.sk.

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade  s viacerými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“),
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Spracúvanie osobných údajov v spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. sa okrem iného vykonáva aj na základe osobitných zákonov a to najmä:
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • a iné.
 1. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Osoba, ktorá v spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. zodpovedá  za ochranu osobných údajov v zmysle  čl. 37 Nariadenia( ďalej len “zodpovedná osoba”) vám na vašu žiadosť odpovie na  otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať písomne e-mailom alebo listom:

 • e-mailová adresa: zo@ringier.sk,
 • na adrese: Ringier Slovakia Communities s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

V prípade písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. na obálku prosím uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“.

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je:

Ringier Slovakia Communities s.r.o. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 792 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152107/B, (Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za správnosť a zákonnosť takéhoto spracúvania.

Voči spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva uvedené nižšie.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. spracúva o Vás len také osobné údaje, na základe ktorých Vám zabezpečujeme a poskytujeme profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. spracúva osobné údaje predovšetkým automatizovaným spôsobom spracúvania, prostredníctvom na to určených zariadení a softvérových riešení s adekvátnou úrovňou bezpečnosti a ochrany, či už v digitálnej alebo fyzickej podobe. Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup iba osoby výslovne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené osoby.

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

 1. V prípade, ak právny základ nášho spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah medzi nami ako poskytovateľom služby a Vami ako používateľmi: Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.
 2. V prípade, ak právny základ nášho spracúvania osobných údajov je zákon, ktorý nám ako prevádzkovateľovi ukladá povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. V prípade, ak právny základ nášho spracovania osobných údajov je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa: Oprávnený záujem je definovaný v účeloch spracúvania osobných údajov, kde  je zároveň  stanovené o aký druh oprávneného záujmu ide.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nasledovné:

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie. Vaše identifikačné údaje sú súčasťou zmluvy, ktorú s nami uzatvoríte v súlade s obchodnými podmienkami a/alebo pravidlami poskytovanej služby .
 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr. údaje z používania webovej aplikácie, či obchodnej komunikácií, ako aj údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest vrátane Vašich žiadostí, sťažností alebo iných foriem dopytu.
 • Údaje, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre
 • Údaje poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať
 • Údaje prostredníctvom ktorých Vás profilujeme:
 • dátum registrácie do používateľského účtu (Azet konta)
 • aktivity uskutočnené po prihlásení prostredníctvom používateľského  účtu (Azet konta)
 • história platieb za službu ( napr. Pokec Plus )
 • vaše návštevy a iné aktivity na našich webstránkach
 • vaše interakcie s odoslanými newslettrami a mailovou komunikáciou
 • akým spôsobom využívate naše služby,
 • akým spôsobom ste sa prihlásili,
 • z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky
 • ako dlho ste boli na stránkach,
 • údaje o reakčných časoch, chybách preberania, spôsoboch získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
 • Iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne.
 • Údaje o bydlisku, ktoré zadávate pri registrácii.
 • Údaje o GPS lokalizácii, ak nám ich poskytnete dobrovoľne. Na účely využívania služby Stretko je GPS
   lokalizácia nevyhnutnou podmienkou na poskytnutie služby v zmysle obchodných podmienok.
 • Technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača,  operačný systém, platforma, cookies; bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete na webovom sídle: https://www.azet.sk/napoveda/gdpr/ a na https://pomoc.azet.sk/nastavenia/zasady.
 • v prípade telefónneho čísla ho zahešujeme a priradíme k nemu jedinečný kód (anonymizujeme telefónne číslo) a to z dôvodu účelu ochrany služieb a bezpečnosti, zabráneniu zneužívania služieb
 • Údaje, potrebné k tomu, aby ste mohli používať určité funkcionality našich služieb. Napríklad, aby ste mohli pohodlne a rýchlo posielať fotografie cez rýchlu poštu alebo ich nahrávať do albumov, mobilná aplikácia vyžaduje prístup k vášmu fotoaparátu a taktiež mediálnemu úložisku. Pre zistenie kompatibility vášho zariadenia s našimi aplikáciami potrebujeme prístup k čítaniu stavu a identity zariadenia. Ďalej má aplikácia povolenie k prístupu sieťového pripojenia (Wi-Fi a mobilné dáta), ovládaniu vibrovania, zabrániť zariadeniu prejsť do režimu spánku, prijímať údaje z internetu.
 • Údaje o vás od iných používateľov - od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám, napr. keď nás upozorňujú na určité vaše konanie alebo vás odporúčajú ako možných užívateľov služieb, ktoré poskytujeme alebo zabezpečujeme.
 • Údaje o dotknutej osobe poskytnuté v rámci služby Azet Katalóg -  právnické a fyzické osoby - podnikatelia, resp. subjekty, ktoré poskytujú služby podľa osobitného predpisu uvádzajú kontaktné údaje na osoby vystupujúce/komunikujúce/zastupujúce  v mene ich spoločnosti.
 • Ďalšie osobné údaje, pokiaľ sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dotknutej osobe.

Z akých zdrojov máme osobné údaje:

 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete Vy ako dotknutá osoba,
 • osobné údaje o dotknutej osoby môže vložiť do databázy zástupca právnickej a fyzickej osoby podnikateľa, ako je to v prípade služby Azet Katalóg,
 • v niektorých službách užívatelia môžu vkladať obsah, aj vrátane osobných údajov o iných fyzických osobách/dotknutých osobách napr. fotografiu, informácie v rámci diskusie, rýchlej pošty a podobne, ako je to v prípade služby sociálnej siete Pokec, resp. v diskusných príspevkoch k publikovanému obsahu

Ten kto poskytuje osobné údaje o dotknutej osobe (ktorá nie je vo vzťahu k Prevádzkovateľovi napr. neudelila mu súhlas, neuzatvorila s ním zmluvu) musí disponovať predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému prevádzkovateľa iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona. Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať prevádzkovateľovi na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Zverejňovanie osobných údajov

V rámci služby Pokec neprihlásený užívateľ nemá prístup k žiadnym osobným údajov. Prihlásení užívatelia zverejňujú/sprístupňujú osobné údaje tretím osobám (iným prihláseným užívateľom služby) v súlade s podmienkami a nastaveniami služby, v ktorej si môžu zvoliť rôznu mieru ochrany súkromia.

V rámci služby Azet Katalóg sú zverejnené všetky informácie týkajúce sa konkrétnej spoločnosti a to najmä kontaktné údaje, informácie, ktoré sú verejne dostupné (z verejných zdrojov ORSR, ŽRSR a pod.) a hodnotenie spoločnosti.

Niektoré vaše osobné údaje, ktoré zverejníte v službách poskytovaných na doménovej lokalite Azet.sk, môžu byť sprístupnené a dohľadatelné vo webových vyhľadávačov (Google, Bing, Yahoo a pod.) z dôvodu, že vyhľadávače svojimi nástrojmi prechádzajú obsah webových stránok (indexácia), a ukladajú si informácie o zverejneňovanom obsahu, vrátane osobných údajov, do svojich databáz.

6.   ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY, LEHOTY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV a PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom spracúvanie je odôvodnené tým, že tieto osobné údaje nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie požadovaných služieb alebo spracúvanie osobných údajov súvisí s poskytovaním našich služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Účel spracúvania OÚ

    Právny základ spracúvania OÚ

    Dotknuté osoby

Doba spracúvania

Príjemcovia 

AGENDA AZET KONTA

(pozn. spracúvanie osobných údajov na účel registrácie a prihlásenia používateľov do emailovej služby, služby Pokec a iných služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Osobné údaje sú spracúvané na účel registrácie fyzickej osoby a vytvorenia jedinečného konta Azet ID. V procese registrácie, na účely verifikácie používateľského konta, prevádzkovateľ požaduje poskytnutie telefónneho čísla používateľa. V súlade s VOP  bez poskytnutia telefónneho čísla a verifikovania konta, nie je možné začať používať služby prevádzkovateľa zo strany používateľa. Registráciou a verifikovaním konta prevádzkovateľ umožňuje používateľovi (dotknutej osobe) prístup k obsahu svojho konta, kde je umožnené používateľovi najmä, sledovať svoju komunikáciu, jej históriu, využívanie emailového konta AZET, spracovať nastavenia vo svojom účte, využívať účet na prihlásenie (overenie používateľa) do služieb tretích osôb a používať aj ďalšie výhody v súlade s VOP.)


čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie ZMLUVY medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

fyzická osoba registrovaný používateľ a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje registrovaný používateľ vložil do systému

Doba spracúvania osobných údajov je upravená v čl. V VOP

(i) Prevádzkovateľ môže Používateľské konto kedykoľvek v súlade s VOP

 1.  dočasne obmedziť alebo trvalo zrušiť Používateľovi prístup do jeho používateľského konta ak šetrením neboli zistené skutočnosti, že došlo k porušeniu pravidiel uvedených vo VOP, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dočasného zablokovania konta,

 2. ak bolo zistené menej závažné porušenie pravidiel uvedených VOP, ktoré je možné odstrániť vykonaním nápravy, po vykonaní nápravy, najneskôr do 14 dní  od dočasného zablokovania konta,

 3. ak bolo zistené závažné porušenie pravidiel uvedených vo VOP  alebo ak nedošlo k vykonaniu nápravy podľa písm. b),  je Prevádzkovateľ oprávnený definitívne zablokovať používateľské konto.

(ii) V prípade, ak je používateľské konto definitívne zablokované, po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie používateľského konta bude takéto používateľské konto automaticky zrušené. Po zablokovaní konta bude Používateľovi umožnené vstúpiť do jeho používateľského konta  výlučne za účelom podania žiadosti Používateľa o automatický export dát z Používateľského konta alebo žiadosti o vymazanie používateľského konta.

(iii) Prevádzkovateľ zruší používateľské konto aj v prípade dlhodobej absencie aktivity používateľského konta; používateľské konto je nakonfigurované tak, aby ho mohol Používateľ využívať na všetkých portáloch Prevádzkovateľa, aktivita používateľského konta na ktoromkoľvek portáli Prevádzkovateľa, pri ktorej dochádza k prihláseniu Používateľa resp. využitie akejkoľvek Služby Prevádzkovateľa prostredníctvom používateľského konta naruší absenciu aktivity Používateľa a teda nedôjde k zrušeniu používateľského konta z tohto dôvodu. V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude používateľské konto automaticky zrušené po uplynutí 24 mesiacov od posledného odhlásenia Používateľa z jeho používateľského konta

(iv) ak Používateľ požiada sám o zrušenie svojho používateľského konta vo svojom profile Používateľa, jeho Používateľské konto bude zrušené a vymazané najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania žiadosti o zrušenie konta bez možnosti obnovenia konta. Používateľ bude po zakliknutí žiadosti o zrušenie a vymazanie konta v procese jeho zrušenia opakovane upozornený na následky zrušenia konta bez možnosti obnovy.

(v) v prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu nového Používateľského konta do troch (3) kalendárnych dní, používateľské konto nebude používateľovi vytvorené.
Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu; externé subjekty poskytujúce IT support, marketingové služby, obchodné zastúpenie, technický support, tvorbu obsahu

AGENDA POKEC PLUS

(pozn. účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie rozšírených služieb, v prípade platenej služby Pokec Plus Osobné údaje sú spracúvané na účel poskytnutia rozšírených služieb Pokec Plus a sú poskytované registrovanému zákazníkovi (dotknutej osobe) po zaplatení príslušného poplatku v súlade s osobitnými podmienkami určenými pre platené služby. Podmienky používania platenej služby Pokec Plus sú upravené vo Všeobecných podmienkach.)


čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie ZMLUVY medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

registrovaní používateľ, ktorý si zaplatil službu POKEC Plus

Údaje týkajúce sa objednania a uhradenia platenej služby Pokec Plus sú uchovávané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy, t.j. po objednaní služby Pokec Plus.

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu; externé subjekty poskytujúce IT support, marketingové služby, obchodné zastúpenie, technický support, tvorbu obsahu

AGENDA AZET KATALÓG


(pozn. účelom spracúvania osobných údajov v prípade poskytovania služby Azet Katalóg je vedenie verejnej elektronickej databázy údajov o právnických a fyzických osobách - podnikateľoch, resp. subjektoch, ktoré poskytujú služby podľa osobitného predpisu, a ktoré sú zverejnené na portáli Azet.sk.)


Zástupca právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka poskytuje Prevádzkovateľovi kontaktné údaje, ktoré sú následne zverejnené v službe Azet Katalóg na stránke www.pokec.sk. Uvedené informácie sú dohľadateľné prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.


čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie ZMLUVY medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou


čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je spracúvať kontaktné údaje osôb vystupujúcich v mene právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Bez spracúvania osobných údajov by nebolo možné komunikovať so subjektom, zverejneným v AZET Katalógu.  Kontaktné údaje, ktorými môžu byť aj osobné údaje vkladá zástupca právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka.

Zástupcovia právnických a fyzických osôb – podnikateľov; iné osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené v profile spoločnosti i

 1. po dobup
 1. po dobu poskytovania služby Azet Katalóg (ii) po dobu zverejnenia príslušných údajov v AZET Katalógu podľa toho čo nastane skôr 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu; externé subjekty poskytujúce IT support, marketingové služby, obchodné zastúpenie, technický support, tvorbu obsahu

AGENDA MARKETINGU
(pozn. spracúvanie osobných údajov na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa v prípade existencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem zasielať dotknutej osobe obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, prípadne telefonicky. 

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je informovanie dotknuté osoby o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa. 

registrovaný používateľ

po dobu poskytovania služby v zmysle VOP alebo po dobu kým dotknutá osoba nenamieta podľa toho čo nastane skôr

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu; externé subjekty poskytujúce IT support, marketingové služby, obchodné zastúpenie, technický support, tvorbu obsahu

AGENDA ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TÝKAJÚCICH SA PREDCHÁDZANIU A ZAMEDZENIU PÁCHANIA TRESTNEJ ČINNOSTI

(pozn. účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností týkajúcich sa predchádzaniu a zamedzeniu páchania trestnej činnosti prostredníctvom služieb prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ zistí, že sa služby využívajú na protiprávne účely, prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje orgánom verejnej moci ako napr. Polícia SR a podobne.)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (ZÁK. POVINNOSŤ) nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich napr. zo zákona č. 171/1993 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 370/1990 Zb., zákona č. 300/2005 Z. z.

fyzická osoba registrovaný používateľ a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje registrovaný používateľ vložil do systému

10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA SŤAŽNOSTÍ A INÝCH DOPYTOV
(pozn. účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie sťažností/iných dopytov používateľov. Sťažnosti si dotknutá osoba môže uplatniť na webovej stránke prevádzkovateľa alebo prostredníctvom zákazníckej podpory v súlade so Všeobecnými podmienkami.)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je vybaviť sťažnosti a dopyty používateľov. Bez spracúvania osobných údajov by prevádzkovateľ nevedel žiadosť vybaviť.

sťažovateľ/žiadateľov o dopyt

5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 53 708 792 zabezbečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA BEZPEČNOSTI
(pozn. účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti služieb (spam). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na zabezpečení svojej siete a sieťových zariadení, na kontrole a prevencii neoprávnených prístupov a na prevencii odcudzenia dát. Oprávnený záujem spočíva v záujme prevádzkovateľa zabrániť internými prostriedkami počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, zabrániť strate alebo zneužitiu interných dát vrátane osobných údajov, a zabezpečiť prevádzkovanie interných IT systémov a funkčnosť webových stránok. 

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávnený záujem spočíva v záujme prevádzkovateľa zabrániť internými prostriedkami počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, zabrániť strate alebo zneužitiu interných dát vrátane osobných údajov, a zabezpečiť prevádzkovanie interných IT systémov a funkčnosť webových stránok. 

registrovaný užívateľ/neregistrovaný užívateľ, hacker

Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 24 mesiacov odo dňa vytvorenia logu.

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 53 708 792 zabezbečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA BLOKOVANIA PRÍSTUPU K SLUŽBE AZET (BLACKLIST)
(pozn. účelom spracúvania osobných údajov je blokovanie prístupu k službe v prípade porušenia VOP u rizikových používateľov)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávnený záujem spočíva v záujme prevádzkovateľa zabrániť porušeniu VOP, obťažovaniu iných registrovaných používateľov, zabráneniu využívania služby napr. v prípade pornografie a podobne.

registrovaný používateľ,  užívateľ, ktorému bolo zrušené konto ale sú ponechané pseudonymizované údaje (ide o rizikových používateľov)

Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 24 mesiacov odo dňa zaradenia na black list.subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 53 708 792 zabezbečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu


AGENDA SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ

(pozn. spracúvanie osobných údajov na účely organizovania, priebehu a vyhodnotenie súťaží organizovaných prevádzkovateľom na podporu predaja svojich produktov alebo na charitatívne účely napr. kontaktovania výhercov súťaže, organizácie a koordinácia odovzdania výhry)

osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  

účastníci súťaží

konkrétna dĺžka spracovania osobných údajov s je upravená v konkrétnom štatúte súťaže/podmienkach súťaže

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobných údajov na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosti zabezpečujúce agendu súťaží; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA KOMUNIKÁCIE(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom komunikovania s fyzickou osobou prostredníctvom emailu, telefonicky, chatu, chatbota)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je: identifikovať osobu, ktorá komunikuje s prevádzkovateľom za účelom vybavenia jej požiadavky.

fyzická osoba, ktorá kontaktovala prevádzkovateľa 

6 mesiacov odo dňa vybavenia komunikácie

V prípade ak by z komunikácie vyplynulo, že sa týka napr. reklamácií alebo iného účelu, tak bude uchovávaná podľa lehoty uvedenej k príslušnému účelu spracúvania

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. spoločnosť zabezpečujúca komunikačné nástroje a nástroje na zdieľanie a ukladanie dát; ; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu; spoločnosť Daktela SK s. r. o. poskytujúca Kontaktné centrum a zabezpečujúca komunikáciu s dotknutou osobou a uchovávanie osobných údajov

AGENDA REKLAMÁCIÍ
(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia agendy reklamácií a to najmä pri službách AZET a POKEC, súťažiach a iných produktoch kde sa  vzťahuje zákon č. 250/2007 Z. z. Napríklad plnenie zákonných povinností voči Slovenskej obchodnej inšpekcii – v prípade sťažností spotrebiteľov)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z.

reklamujúca osoba

10 rokov po ukončení reklamácie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu; subjekty zabezpečujúce pre prevádzkovateľa služby súvisiace so súťažou a/alebo s odovzdaním výhier; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support; banky; poskytovateľ IT platformy; spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori a iné osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie; ; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

FINANČNÁ,  DAŇOVÁ A ÚČTOVNÁ AGENDA
(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia finančnej, daňovej a účtovnej agendy)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ  prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, klienti, zákazníci, oznamovatelia bezpečnostnej chyby

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť poskytujúca účtovný software SAP; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA
(pozn. spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie s obchodným partnerom)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je: spracúvať osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene jeho zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb a ich zmluvných partnerov, externé spolupracujúce osoby), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je jeho zmluvným partnerom), ako aj jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi/štatutárnym orgánom na strane zmluvného partnera prevádzkovateľa).

dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov a iné komunikujúce fyzické osoby

5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; obchodní partneri a iné komunikujúce osoby; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA

(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia elektronickej schránky)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. o e-Governmente č. 305/2013 Z. z a súvisiacich právnych predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokumentoch doručovaných alebo doručených prostredníctvom elektronickej schránky

bežná korešpondencia - 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
závažná korešpondencia - 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA REGISTRATÚRY, ARCHIVÁCIE, EVIDENCIE POŠTY

(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie registratúry, archivácie a evidencie pošty)

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

externé spolupracujúce osoby, obchodní partneri, odberatelia a ďalšie osoby uvedené v korešpondencii, registratúre a archivačných dokumentoch

bežná korešpondencia -  5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
závažná korešpondencia; zoznamy a protokoly záznamov preberaných do registratúrneho strediska - 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú;
poštovné knihy a iné evidencie poštových zásielok - 3 roky nasledujúce po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA VYBAVOVANIA PRÁV DOTKNUTEJ  OSOBY
((pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III
Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

AGENDA REGISTRATÚRY, ARCHIVÁCIE, EVIDENCIE POŠTY

(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie registratúry, archivácie a evidencie pošty)

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

externé spolupracujúce osoby, obchodní partneri, odberatelia a ďalšie osoby uvedené v korešpondencii, registratúre a archivačných dokumentoch

bežná korešpondencia -  5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
závažná korešpondencia; zoznamy a protokoly záznamov preberaných do registratúrneho strediska - 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú;
poštovné knihy a iné evidencie poštových zásielok - 3 roky nasledujúce po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

SPOROVÁ A NESPOROVÁ AGENDA

Pozn. účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vedenie agendy súdnych sporov, mimosúdnych sporov, exekúcií, pohľadávok a inej nesporovej agendy.

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (ZÁK. POVINNOSŤ) nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich napr. zo zákona . č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov

Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ alebo odporca), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo  v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, fyzické osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR; fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa nachádzajú v nesporovej agende a podobne.

10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania/mimosúdneho rokovania

advokát, súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ORGÁNOM VEREJNEJ
MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY
(pozn. spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania osobných údajov v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci, napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú na iné účely ako účely patriace prevádzkovateľovi)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (ZÁK. POVINNOSŤ) nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich napr. zo zákona č. 171/1993 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 370/1990 Zb.

fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci 

žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca IT podporu; spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:  53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, správu sociálnych sietí a marketingovú podporu

Prihlásenie prostredníctvom Azet konta

Ak používateľ využije tento spôsob prihlásenia pre prístup k službám tretím strán, napr. Aktuality konto,  v zmysle VOP akceptuje, že Ringier Slovakia Communities s.r.o. poskytne tretej strane  jeho osobné údaje obsiahnuté v jeho Azet ID účte najmä e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú  poskytované zo strany Ringier Slovakia Communities s.r.o. tretej strane v prípade ak sa tak používateľ rozhodne. Používanie Azet ID účtu pre prihlásenie sa do služieb tretích strán je upravené vo VOP spoločnosti Ringier Slovakia Communities s. r. o.

OSOBITNE K PERSONALIZOVANÝM MARKETINGOVÝM AKTIVITÁM

1. účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING S PROFILOVANÍM AKTIVÍT VO VZŤAHU K SLUŽBÁM POKEC a AZET A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH Ringier Slovakia Communities s.r.o.“

Ringier Slovakia Communities s.r.o. v zásade nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia.

V prípade zasielania marketingových informácií:

 1. posiela rovnaké informácie všetkým dotknutým osobám, alebo
 2. posiela personalizovaný priamy marketing.

Informácie o dotknutej osoby získava nielen priamo od nej pri registrácii, ale aj počas využívania služby. Záujmom Ringier Slovakia Communities s.r.o. je na mieru prispôsobiť dotknutej osobe marketingové informácie podľa:

(i)     údajov, ktoré dotknutá osoba Ringier Slovakia Communities s.r.o. poskytla ako povinné údaje za účelom využívania služby Azet konto (e-mail (pri objednávke je povinný údaj meno, priezvisko, adresa) a ako nepovinné údaje za účelom využívania služby Azet konto,); alebo

(ii)     podľa údajov, ktoré Ringier Slovakia Communities s.r.o. získala o používateľovi pri využívaní jej služby Azet konto (informácie o tom, ktoré články, videá, dokumenty a obsah používateľ prezerá; alebo

(iii)    podľa údajov o stave predplatného služby Pokec Plus (zastavenie alebo predĺženie predplatného, informácie o prípadných chybách pri platbe); alebo

(iv) podľa údajov o aktivite používateľa na Ringier Slovakia Communities s.r.o. newslettre súvisiace so službou Azet Konto alebo ňou podobných služieb (t. j. či používateľ klikol na odkaz v newslettri/otvoril e-mail); alebo podľa

(v) údajov o zariadeniach na akých používateľ pri využívaní služby Azet konto obsah sleduje; alebo

(vi)   v prípade ak má registrovaný používateľ uhradené Pokec Plus nezobrazujú sa mu reklamy,

(vii)podľa údajov o interakcii s ďalšími mediálnymi kanálmi (napr. mobilná push notifikácia, notifikácia v prehliadači, Ringier Slovakia Communities s.r.o., reklamné bannery, plochy a ďalšie reklamné formáty).

Zozbierané údaje v súvislosti s využívaním služby Azet konto a jej podobných služieb umožnia Ringier Slovakia Communities s.r.o. lepšie analyzovať správanie, záujmy, preferencie a možnosti používateľa, na základe čoho môže Ringier Slovakia Communities s.r.o. používateľa profilovať a ponúknuť mu tak automaticky službu v požadovanom  formáte, prispôsobenom jeho preferenciám. Zozbierané údaje ďalej umožňujú efektívnejšie riešenie chýb a rýchlejšiu a lepšiu komunikáciu s používateľom.

Ringier Slovakia Communities s.r.o. sa týmto spôsobom bude snažiť používateľovi poskytovať informácie  o vlastných produktoch, ktoré sú vzhľadom na údaje získané profilovaním používateľa cielené na jeho potreby, aby tak používateľovi poskytla tzv. „služby šité na mieru“ (pôjde teda o personalizovanú reklamu a ponuku). Zasielanie personalizovaných reklám a ponúk zároveň zlepšuje používateľské skúsenosti so službou Azet konto, odporučenie relevantného obsahu a prípadne aj možnosť využitia limitovaných marketingových ponúk.

Ringier Slovakia Communities s.r.o. si na účely personalizovaného profilovania nastaví procesy „delenia“ používateľov na rôzne skupiny, podľa údajov, ktoré o nich spracúva (t. j. používateľov profiluje) a následne im podľa toho doručuje obsah tak, aby bol tento prispôsobený preferenciám  konkrétneho používateľa. Ringier Slovakia Communities s.r.o. napr. zašle newsletter, ktorý obsahuje ponuku článkov, o ktoré by mohol mať používateľ záujem; alebo Ringier Slovakia Communities s.r.o. zašle prostredníctvom e-mailu používateľovi voucher s možnosťou pokračovania v predplatnom a pod. Tento proces je relevantný pre rozhodovací automatizovaný proces z dôvodu, že Ringier Slovakia Communities s.r.o. si tak vie automaticky vytvoriť niekoľko rôznych profilov používateľov a efektívnejšie s nimi komunikovať a ponúkať im svoje služby podľa ich preferencií. Ringier Slovakia Communities s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovaným spôsobom s možným ľudským zásahom. Prosím, vezmite na vedomie, že v uvedenom prípade ide o zacielenie reklamy nielen na základe poskytnutých údajov, ale aj z pozorovaných a odvodených údajov.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať používateľom ako dotknutým osobám také informácie, ktoré by mohli byť pre daného používateľa zaujímavé a boli by adresné. Používateľ má ako dotknutá osoba právo kedykoľvek u Ringier Slovakia Communities s.r.o. NAMIETAŤ takéto spracúvanie, a to na adrese prevádzkovateľa alebo u  zodpovednej osoby zo@ringier.sk. Viac k právam je uvedené nižšie a na https://www.azet.sk/napoveda/gdpr/.

V prípade poskytovania služby sociálnej siete POKEC:

Ringier Slovakia Communities s.r.o. pri poskytovaní služby profiluje podľa pohlavia, veku, záujmov, GPS lokalizácie a iných informácií, ktoré užívateľ vložil do svojho profilu, a na základe toho zobrazuje užívateľom špeciálne miestnosti, napr. 18+ miestnosti sa nezobrazujú 16-ročným a podobne. Na základe informácií, ktoré registrovaní užívatelia poskytli v rámci svojho nastavenia, sa iným registrovaným užívateľom ponúkajú návrhy na doplnenie ich profilu.

 1. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Ringier Slovakia Communities s.r.o. nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. Ringier Slovakia Communities s.r.o. neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ/EHS), v  

 1. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované (individuálne) spracúvanie osobných údajov v zmysle Nariadenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby automatizovane, toto automatizované spracovanie však nevedie k významným účinkom z hľadiska jej práv a slobôd.

III. OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o., oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom určené oprávnené resp. poverené osoby, ktoré boli riadne a odborne zaškolené a poučené o možnom spôsobe spracúvania osobných účelov na jednotlivé účely.

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov, a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Zároveň posudzujeme a vyhodnocujeme situácie, či určitý spôsob  spracúvania Vašich osobných údajov predstavuje pre Vás značné riziko a či zasahuje  do Vášho súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania vykonávame podrobné posúdenie rizík a vplyvu na Vaše súkromie, ktorého výsledok zohľadňujeme pri nastavovaní a implementácií príslušných procesov a postupov.

Na účel zabezpečenia osobných údajov proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológii, ktorá bráni neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Za účelom maximálnej ochrany používame šifrovanie osobných údajov, a to najmä hesla pri prihlasovaní so vnútorných systémov spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. a všetkých osobných údajov uložených na serveroch spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa jednotlivých našich zamestnancov a sú spracované do vnútorných predpisov. Tieto interné predpisy spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. sa považujú za dôverné.

IV. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené aj iným subjektom  mimo spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o., a to najmä vtedy, ak je to nevyhnutné pre účely spracúvania osobných údajov a zároveň nám takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Skupina podnikov

V rámci poskytovania služieb spolupracujeme v skupine podnikov so spriaznenými osobami, ktoré sú s nami personálne a majetkovo prepojené. Do skupiny podnikov zaraďujeme spoločnosti pôsobiace v rámci  vydavateľskej skupiny Ringier, ako napríklad Ringier Central and Eastern Europe AG, Kreuzstrasse 26, Zürich CH-8008, Švajčiarska konfederácia, iné identifikačné číslo: CHE-115.752.227 alebo Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539. Pri zdieľaní osobných údajov medzi členmi skupiny dbáme na dodržiavania všetkých požiadaviek ochrany osobných údajov a ostatných právnych predpisov tak, aby spracúvanie Vašich  osobných údajov bolo bezpečné a v súlade s právnymi predpismi.

Dodávatelia a obchodní partneri

Určité činnosti si vykonávame prostredníctvom našich dodávateľov, ktorý môžu v určitých prípadoch pre spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. spracúvať Vaše osobné údaje. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, tak aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov technickými a organizačnými opatreniami.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä:

 • poskytovatelia serverových služieb,
 • poskytovatelia programátorských služieb,
 • poskytovatelia účtovných služieb,
 • poskytovatelia podpory systému,
 • poskytovatelia marketingových služieb,
 • poskytovatelia služieb supportu a kontaktného centra,
 • spoločnosť Ringier Slovakia Media s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 53 708 792 zabezpečujúca backoffice, agendu uchádzačov o zamestnanie, účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, IT podporu, správu emailových kont, zabezpečenie dátového úložiska Google Disk, Google email a ďalšie nástroje G Suite služby,
 • poskytovatelia služieb v oblasti obchodu, správy sociálnych sietí a marketingovej podpory

Orgány poverené výkonom dohľadu:

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, Finančná správa SR a iné.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audit, archív a iné.

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu,  trvá ich uchovávanie počas doby, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Deklarujeme, že stanovená doba uchovávania osobných údajov rešpektuje zásadu  minimalizácie uchovávania osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb možno označiť ako základný princíp vyplývajúci z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k údajom [čl. 15 Nariadenia]

Máte právo získať potvrdenie od spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. a informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. nemôže sprístupniť.

 1. Právo na opravu alebo doplnenie [čl. 16 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás vedieme. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 1. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) [čl. 17 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. namietanie proti oprávnenému alebo verejného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o.) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (t. j. priamy marketing);
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia (t. j. súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o.
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania [čl. 18 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov), ale len v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. oprávnený alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade, ak by došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o.  môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu,
 • len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

e) Právo na prenosnosť údajov [čl. 20 Nariadenia]

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od nás k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. elektronicky).

f) Právo namietať [čl. 21 Nariadenia]

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ak právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), a to zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu zo@ringier.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. 

Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou, ak nastanú tieto situácie:

 • spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo 

 • preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

 • ak Vaše osobné údaje používame aj na iné účely, o ktorých sme vás osobitne informovali, s výnimkami danými zákonom o poštových službách, proti ktorému ste nám podali Vaše námietky.

 • Vaše námietky nemajú vplyv na spracovávanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.

g) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [čl. 22 Nariadenia]

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Hore uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Ringier Slovakia Communities s.r.o.,
 • povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní platených služieb Azet.sk však nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

h) Právo na odvolanie súhlasu [čl. 7 Nariadenia]

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe Vášho udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok akým bol súhlas udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

 • e-mailom na zo@ringier.sk,
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o. s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ide o prípady súťaže a podobne.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu [čl. 77 Nariadenia]

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

Uplatnenie Vašich práv [čl. 12 Nariadenia]

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, za predpokladu že dotknutú osobu je preukázateľne schopný identifikovať. Bez úspešného overenia totožnosti dotknutej osoby spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. nie je povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. tak predchádza nebezpečenstvu neoprávneného  prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o.,
 • poštou,
 • e-mailom na zo@ringier.sk.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni v sídle spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. si vyhradzuje právo na aktualizáciu informačnej povinnosti spracovanej v týchto Zásadách v prípade zmien príslušnej  legislatívnej úpravy alebo z dôvodov zmien svojich procesov. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke www.azet.sk.

V prípade, ak príde k podstatnej zmene vo veci ochrany osobných údajov, najmä  v spôsobe spracúvania osobných údajov, zmene prevádzkovateľa a pod., spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien  zverejní upozornenie o pripravovanej zmene obvyklým spôsobom, prístupným všetkým používateľom

Prijatím a presadzovaním týchto Zásad Vás chceme ubezpečiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, sa môžete na nás obrátiť e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu: zo@ringier.sk.

V Bratislave, dňa 29.9.2023