Prihlásením sa k odberu marketingových informácií (zaškrtnutím check-boxu s popisom „Súhlasím s posielaním reklamných a marketingových správ na môj Azet účet“) vyjadrujete súhlas s tým, aby vám prevádzkovateľ Ringier Slovakia Communities s. r. o. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559 (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytoval marketingové informácie tretích strán formou e-mailových správ doručovaných do vášho Azet účtu (mailu).

Za tretie strany na účely súhlasu sa považujú spoločnosti, s ktorými prevádzkovateľ obchodne spolupracuje, a ktoré pôsobia najmä vo finančnom, telekomunikačnom, vzdelávacom, gastro, real- estate sektore alebo ponúkajú online predaj tovaru a služieb

Po udelení súhlasu bude prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje ako údaje dotknutej osoby na účely marketingu tretích strán v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mail, poloha, záujmy, Vaše používateľské aktivity pri používaní služieb prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“ alebo „Nariadenie“). Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZOOÚ“).

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje na základe ex offo; dodávateľom softvéru a technických riešení; zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorí v mene prevádzkovateľa zabezpečujú realizáciu marketingových aktivít

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak doba platnosti súhlasu uplynie automaticky okamihom skončenia zasielania informácií/newslettrov elektronicky.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby na adrese: zo@ringieraxelspringer.sk alebo poštou/osobne na adrese sídla prevádzkovateľa Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú; právo na ich opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov v prípade automaticky spracúvaných osobných údajov. Ako dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V súvislosti so zasielaním marketingových informácii môžu vaše údaje podliehať profilovaniu za účelom poskytnutia relevantných marketingových informácii. V rámci profilovania sa prostredníctvom špecifického softvérového riešenia zohľadňujú základné informácie o vás ako aj vaše používateľské aktivity vykonané pri používaní služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Pri tomto profilovaní vykonávanom za účelom poskytnutia relevantných marketingových informácii, nejde o automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle GDPR.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:     

  • v každom e-maile je ponúknutá možnosť jednoducho sa odhlásiť z odberu marketingových informácii,
  • osobitným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: zo@ringieraxelspringer.sk,
  • poštou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na www.azet.sk v časti GDPR.

Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2021