Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov

SPRÁVA PROFILOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH VRÁTANE KOMUNIKÁCIE A DISKUSIE S UŽÍVATEĽMI

(FIREMNÝ PROFIL TZV. FANPAGE NA FACEBOOKU, INSTAGRAME, YOUTUBE, TWITTERI, LINKEDIN A I. SOC. SIEŤACH)


Ringier Slovakia Communities s. r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559 (ďalej len “RAS“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov RAS vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy profilov RAS. RAS má pri spracúvaní Vašich OÚ cez jej profily na sociálnych sieťach iba typické administrátorské oprávnenia. Pri používaní sociálnych sietí sú Vaše OÚ spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Google). Nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich OÚ tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín (ktoré vykonávajú daní poskytovatelia sociálnych sietí) nemáme spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ne. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Za spracúvanie Vašich OÚ prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá RAS iba v prípade, ak je do tohto spracúvania priamo zapojená ako spoloční prevádzkovateľ alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa. RAS zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia.

FACEBOOK A INSTAGRAM:

OÚ pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko(ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy. RAS by chcela zdôrazniť, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ - USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí postupuje RAS obdobne, a vždy si pre svoje oficiálne profily volí takú sociálnu sieť, ktorej prevádzkovateľ garantuje dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia.

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v zásade platí, že RAS je voči prevádzkovateľom sociálnych sietí postavení osobitného prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení osobitného prevádzkovateľa.

Odlišne od vyššie uvedeného je RAS voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa RAS. V rámci tohto účelu môže RAS využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu OÚ spracúvaných RAS s OÚ spracúvanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurement and analytics“ – tj. služby v rámci ktorých Facebook spracúva OÚ v mene RAS s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní RAS a poskytuje RAS prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah RAS umiestnený na Facebookových profiloch RAS. K tomuto spracúvaniu OÚ užívateľov môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom RAS alebo s webstránkami RAS. V oboch týchto prípadoch využíva RAS spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie OÚ užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ je RAS spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Facebook. V rámci tohto účelu môže RAS údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Napr. zo správania užívateľov sociálnych sietí sa pri ich používaní vytvárajú tzv. profily použitia, v ktorých sa ukladajú záujmy užívateľov, a to bez ohľadu na zariadenia používané užívateľmi. Profily použitia sa môžu následne využívať pri ponuke a zobrazovaní reklám danému užívateľovi, tzv. personalizovaná reklama. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa. V rámci účelu “sociálne siete – štatistické údaje“ Facebook poskytuje RAS ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu že ich je možne považovať za OÚ, nakoľko tieto pomáhajú RAS získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú (ďalej len “Informácie o stránke“). Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov je RAS so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi, pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi RAS a Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Informácie o tom ako máte postupovať v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby a ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku a Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp. V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

ĎAĽŠIE SOCIÁLNE SIETE:

Ako už bolo vyššie uvedené RAS je pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v zásade v postavení samostatného prevádzkovateľa. Okrem Facebooku a Instagramu má RAS zriadenú fan page aj na sociálnej sieti Twitter, TikTok, a má konto na Youtube u spoločnosti Google. V prípade spoločnosti Google využíva služby G Suite a Google je v postavení sprostredkovateľa.

V prípade žiadostí o informácie a uplatnenia užívateľských práv k užívateľským údajom by RAS chcel zdôrazniť, že tieto sa dajú najúčinnejšie uplatniť priamo voči poskytovateľovi sociálnych sietí (t. j. priamo voči Facebooku a Googlu). Iba poskytovatelia sociálnych sietí majú totiž prístup k používateľským údajom a môžu prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať potrebné informácie. Napriek tomu nás môžete kontaktovať.

Facebook, ktorý spracúva vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google, ktorý spracúva vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://policies.google.com/privacy?hl=sk prípadne tu https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk. Sociálnu sieť Instagram môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://help.instagram.com/519522125107875. Sociálnu sieť Twitter môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://twitter.com/en/privacy. Sociálnu sieť TikTok môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en. Sociálnu sieť Linkedln (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko) môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

RAS zverejňuje články, reportáže, podcasty, videá a iné aktivity súvisiace s jej hlavnou činnosťou na sociálnych sieťach a svojom webovom sídle. Podmienky spracúvania osobných údajov na účely vysielania a zverejňovania informácií ďalšími masovokomunikačnými prostriedkami nájdete v samostatnej informácii o spracúvaní osobných údajov zverejnenej na webovom sídle RAS v časti GDPR.

RAS nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. RAS neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), prenos však môže vykonávať poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. RAS nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností RAS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

RAS získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. RAS môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú spoločnosti RAS poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti RAS poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) na základe žiadosti vyžadovať od RAS potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;                       

2) na základe žiadosti vyžadovať od RAS opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;                  

3) na základe žiadosti vyžadovať od RAS vymazanie/likvidáciu OÚ ak:       a) OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,       b) v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;                   c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;                        d) OÚ sú spracúvané nezákonne; e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od RAS obmedzenie spracúvania OÚ ak:      a) dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho RAS overiť správnosť OÚ;                            b) spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;                   c) RAS už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) na základe žiadosti vyžadovať od RAS osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré RAS poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚI ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu RAS ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by RAS vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese zo@ringieraxelspringer.sk alebo formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – SOCIÁLNE SIETE“

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), RAS má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na RAS, a to na u zodpovednej osoby na adrese zo@ringieraxelspringer.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na kontaktnom mieste spoločnosti RAS a prípadne aj na internej webovej stránke RAS v časti “GDPR“.

Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2021