podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Prevádzkovateľ: Ringier Slovakia Communities s. r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559

O VÝKON PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY ŽIADAM AKO

  • užívateľ Azet Konta
  • reklamujúca osoba
  • zamestnanec
  • uchádzač o zamestnanie
  • iná dotknutá osoba:

Identifikačné údaje:

Meno:

Priezvisko:

E- mail:

Adresa trvalého pobytu:

V prípade fyzickej osoby zaznamenanej na zázname z kamerového zariadenia uveďte deň a čas (hodinu), kedy ste boli nasnímaný:

Iné osobné údaje nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu:

V ZMYSLE NARIADENIA SI UPLATŇUJEM PRÁVO NA

1) prístup k údajom

2) obmedzenie spracúvania údajov

3) opravu údajov

4) prenosnosť údajov (iba ak je právny základ zmluva a súhlas a ide o automatizované spracúvanie)

5) výmaz údajov

6) namietanie spracúvania osobných údajov

7) iné:

Text pre špecifikáciu požiadavky:

Dátum:

Podpis žiadateľa (v prípade osobného doručenia):

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.azet.sk v sekcii s označením „GDPR“.