Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košice(227 záznamov)

101 - 125 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného školského vzdelania žiakov, príprava detí na školskú dochádzku, záujmová činnosť so zameraním na šport, turistiku, kultúru a umenie.
Záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými vývinovými poruchami osobnosti.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, predškolská príprava, rozvoj osobnosti detí.
Všeobecné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity, krúžky. Organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcvikového kurzu, školy v prírode a školských výletov.
Základná škola. Krúžky a projekty školy, učitelia, žiaci, zoznamy tried.
Základná škola - vyučovanie cudzích jazykov od 1. triedy, k dispozícií športoviská, vyučovanie hlavných predmetov prostredníctvom interaktívnej tabule eBeam, projekt Tvorivá škola.
Základné vzdelanie 1. a 2. stupňa so zameraním na vyučovanie maďarského jazyka.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, matematiky a prírodovedných predmetov, špeciálne triedy pre žiakov so sluchovým postihnutím a s poruchami reči.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, centrum voľného času, krúžky.
Novinky, podujatia a akcie, fotoalbum, jedálny lístok, záujmové krúžky, školský klub detí. Zoznamy žiakov, známky, fotoalbumy.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola - školský klub detí, školská jedáleň, záujmové krúžky. Rozvrhy, zoznamy tried, fotoalbumy.
Základná škola - vyučovací jazyk maďarský, záujmové krúžky, projekty, zoznamy žiakov a tried.
Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava a výchova detí. Školský klub detí, záujmové krúžky, projekty Infovek a Zdravá škola, súťaže, rôzne aktivity.
Predškolská výchova, primárna výchova a vzdelávanie na základnej škole. Pohybové a voľnočasové aktivity, šport, kultúra, vštepovanie spoločenských hodnôt.
Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou. Literárne a umelecké odbory. Organizovanie kultúrnych podujatí.
Základná umelecká škola. Odborná výuka v umeleckých odboroch - tanečnom, výtvarnom a hudobnom.
Základná umelecká škola. Výučba v hudobnom odbore - sláčikové nástroje, gitara, dychové nástroje.
Základy odborného umeleckého vzdelania, pripravenie žiakov na štúdium na stredné umelecké školy a vysoké školy umeleckého zamerania.
Občianske združenie s cieľom presadzovania legislatívnych zmien v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s poruchami komunikácie, autizmom, exkludovaných, marginálne skupiny a hendikepovaných.