Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Meranie, rozbory, audit(675 záznamov)

Pôda (25)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Voda (80) Vzduch (24)
1 - 25 z celkom 675 výsledkov
Odporúčame vám
Ponúkam merania a analýzy v oblasti technickej vibroakustiky a termovízie, poradenstvo, odborné školenia. Termovízne merania (ZV, KA, DT, LC, ZH, VK a okolie) so zameraním na: • termodiagnostiku objektov (Vyhľadávanie tepelných mostov, miest únikov tepla napr. v dôsledku chybne osadených alebo netesných okien a dverí - tieto úniky okrem iného zvyšujú tiež náklady na vykurovanie, kontrola kvality zateplenia, identifikácia miest potenciálneho vzniku plesní a pod. Výstupom je protokol z termovízneho merania s popisom zistených nedostatkov, možných príčin ako i príslušnou obrazovou dokumentáciou - termosnímky, fotografie a pod.) • identifikáciu stavu výmenníkov tepla, teplovodných potrubí (napr. v systémoch vykurovania, chladenia) – detekcia netesností, upchatia, oslabených stien, polohy zabudovaných potrubí a pod. • diagnostiku strojných zariadení z hľadiska stavu ložísk, mazania atď. Vibroakustické merania a analýzy: • bezdemontážna, multiparametrická diagnostika strojov - použitie rôznych kombinácií metód (vibrodiagnostické metódy sú kombinované napr. s meraniami využitím termokamery, stroboskopu, sonoskopu, endoskopu, mikroskopu a pod.) • merania a výpočty v súvislosti s prevádzkovým vyvažovaním tuhých rotorov (vyvažovanie v 1 alebo v 2 rovinách) • identifikácia zdrojov nadmerného hluku alebo vibrácií, návrh vhodných úprav na zníženie hluku a vibrácií • lokalizácia zdrojov hluku (spracovanie hlukovej mapy a pod.) • zabezpečenie odborných školení z rôznych oblastí technickej vibroakustiky, pre rôzne cieľové skupiny
Oprávnené a technologické merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Chemické faktory a prašnosť v pracovnom prostredí. Meranie účinnosti rekuperácie na čerpacích staniciach.
Vŕtanie studní, vŕtanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických vrtov, vŕtanie vrtov pre tepelné čerpadlá, čistenie vrtov, vrty na pilóty, hydrogeologické posudky.
Meranie spotreby tepla, vody a plynov. Meranie a regulácia elektrických zariadení. Poradenská činnosť v oblasti energetických zariadení. Montáž a servis slaboprúdových rozvodov.
Nízkouhlíkové stratégie, koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky, energetický manažment, energetické audity a certifikáty, pravidelná kontrola vykurovacích systémov, energetické služby
Metrologické služby - merania, spracovania výsledkov meraní s cieľom zabezpečiť správnosť meraní. Meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov.
Geologické práce - hydrogeologický, inžiniersko - geologický, environmentálny a pedologický prieskum, prieskum nerastných surovín, geoturistika a poradenstvo.
Vykonávanie meraní emisií a imisií. Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia.
Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Diagnostika vozoviek, skúšky cestných materiálov v akreditovanom laboratóriu. Skúšanie spôsobilosti. Výskum, technické predpisy.
Akustické panely, protihlukové steny, protihlukové kryty, vegetačné panely a merania hluku. Projekcia, výroba a montáž.
Predaj a dodávka meracej a regulačnej techniky. Detektory úniku, plynu, snímače, teploty, vlhkosti, teplomery, meranie hladiny, snímače tlaku, regulátory vlhkosti, zdroje napätia.
Ochrana pred neionizujúcim elektromagnetickým žiarením tienením. Materiály na tienenie elektromagnetických polí, meranie, poradenstvo. Riešenia podľa noriem stavebnej biológie.
Distribúcia a vývoj rôznych druhov softvéru, konzultačné služby a technická podpora. Audit systému.
Predaj laboratórneho materiálu. Chromatografia a spektrofotometria, elektrochémia, mikrobiológia, detekcia a analýza plynov, analýza ovzdušia, priemyselné aplikácie, servis. Školenia, poradenstvo.
Predaj sortimentu meracej a regulačnej techniky, snímače teploty, tlaku, hladiny, vodomery, ukazovacie prístroje, regulátory, zapisovače, software pre meraciu a regulačnú techniku.
Práce vo výškach. Plynofikácia - vytvorenie projektovej dokumentácie, vykurovanie, stavba na kľúč, rekonštrukcie, meranie hrúbky stien. Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob do 6,3 MPa.
Geologický prieskum životného prostredia, analýza rizík, plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže, sanácie pôd a podzemných vôd, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
Numerické výpočty - výskyt hladiny podzemnej vody, prítok podzemnej vody do stavebnej jamy. Rizikové analýzy ohrozenia podzemných vôd environmentálnymi záťažami. Vývoj software.
Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, hlukové štúdie, dlhodobé monitorovanie hluku a meranie vzduchovej nepriezvučnosti.
Zememeračská firma zaoberajúca sa projektovaním, geodetickými prácami, 3D modelmi objektov. Poradenská činnosť týkajúca sa investičnej výstavby. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov a stavieb.
Prevádzka laboratória emisných meraní. Meranie zložiek a odoberanie vzoriek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Kalibrácia a inšpekcia meracích systémov emisií. Poradenstvo.
Konzultačné služby - legislatíva (REACH, CLP) - registrácia, autorizácia, notifikácia, CSR, IUCLID. Detergenty, biocídy. Kozmetické výrobky - hodnotenie bezpečnosti. Karty bezpečnostných údajov.