Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Skládky odpadu(72 záznamov)

1 - 25 z celkom 72 výsledkov
Odporúčame vám
Prevádzkovanie skládky odpadov, hospodárenie v oblasti nakladania s odpadmi, zneškodňovanie odpadov.
Triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených odpadových liečiv a doplnkov výživy.
Likvidácia nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi - environmentálny servis.
Výstavba a prevádzkovanie zabezpečených a riadených skládok, zber a recyklácia odpadov.
Ekologické skládkovanie odpadov, preprava odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch, prenájom kontajnerov, zber a zvoz komunálnych odpadov.
Zber a likvidácia tekutého odpadu, nebezpečného odpadu, recyklácia plastov, skládka odpadov.
Prípravné práce k realizácii stavby, oprava a údržba komunikácií. Záhradnícke služby. Čistenie mesta. Odpadové služby - komunálny a domový odpad, skládka odpadu. Pohrebné služby. Nakladná doprava.
Skládka a recyklácia stavebného odpadu, predaj stavebného materiálu - štrku a piesku, výkup kovového šrotu. Búracie práce, prenájom stavebnej techniky - pásový bager, kolesový nakladač.
Odvoz stavebného odpadu kontajnermi, skládka stavebného odpadu, likvidácia odpadu.
Zneškodňovanie odpadu. Skládka odpadov určená pre iný ako nebezpečný odpad.
Prevádzkovanie skládky stavebného odpadu. Sprostredkovanie predaja nového aj použitého tovaru.
Výroba plastových okien a dverí, príslušenstva a doplnkov. Prevádzkovanie skládky riadeného odpadu a zariadenia na znehodnocovanie odpadov. Ťažba barytových surovín a ich spracovanie.
Prevádzkovanie a údržba komunikácii a verejných priestranstiev. Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu. Prevádzkovanie zimného štadióna, trhovísk a verejného WC. Prenájom nebytových priestorov.
Technické služby. Správa a údržba dopravného značenia a mestských komunikácií. Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce.
Skládka odpadu určená pre trvalé uloženie nie nebezpečných odpadov.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup, úprava, predaj druhotných surovín.
Zber, zneškodňovanie, spracovanie a likvidácia odpadu, skládky odpadu.
Výkup, zber, triedenie a úprava kovového odpadu, prevádzka skládky odpadu.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zneškodňovanie a recyklácia stavebného odpadu, ťažba a triedenie štrkopieskov, výroba betónu a betónových výrobkov.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup a spracovanie druhotných surovín. Prenájom skladových priestorov.
Odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty, separovaný zber, opravy a údržba dopravného značenia, zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií.
Upratovacie činnosti, údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy, správa trhovísk, údržba a čistenie odpadkových košov, prevádzka zberného dvora.
Uskladnenie stavebného odpadu a zeminy na celom území SR. Riešenie veľkoobjemového uloženia odpadu, realizácia v oblasti výkopov a prepravy. Recyklácia pomocou mobilných zariadení.
Odkup nadbytočných skladových zásob, vyradenej technológie a zariadení. Zber elektroodpadov, cínových odpadov, elektroplastov, železných, neželezných a drahých kovov.