Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne príspevkové organizácie a fondy(25 záznamov)

1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Finančný fond zriadený Ministerstvom životného prostredia za účelom podpory a starostlivosti o životné prostredie.
Príspevková organizácia - vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
Sociálne zabezpečenie rezortu obrany, výsluhové a nemocenské zabezpečenie, lekárska posudková činnosť a úrazové zabezpečenie.
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky. Preventívne opatrenia v boji proti dopingu, dopingové kontroly, povoľovanie použitia dopingových látok na liečebné účely športovcov a iné.
Neinvestičný fond - ochrana zdravia a vzdelávania, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, prednášky s tématikou úrazu.
Upevňovanie partnerstva a príprava členov sociálnej inklúzie. Pomoc začleniť človeka vylúčeného zo spoločnosti naspäť do života v nej.
Neinvestičný fond - finančné dary a príspevky pravidelných a jednorazových prispievateľov za účelom ich následného prerozdeľovania ľuďom v zlej životnej situácií.
Spoločnosť zaoberajúca sa všeobecne prospešným účelom ako je podpora zdravia chorých a telesne postihnutých,podpora duchovných hodnôt, vzdelávania, humanitárnej pomoci.
Neinvestičný fond NÁDEJ na pomoc pri modernizácii vybavenia onkologických oddelení nemocníc na východom Slovensku a pomoc pacientom s onkologickým ochorením na území SR.
Informácie o študijných odboroch, zamestnanci školy, kontakty. Umelecko-remeselné spracúvanie dreva, pracovník marketingu - blok cestovný ruch, mechanik elektrotechnik, obchodná akadémia.
Ochrana anorganických častí prírody, drevín, biotopov a územná ochrana. Druhová ochrana rastlín a živočíchov, medzinárodná spolupráca.
Príspevková organizácia, ktorá sa stará o chod športovísk mesta Galanta. Organizácia športových podujatí a vytváranie podmienok rozvoja športu v meste. Ubytovanie.
Neinvestičný fond Združenej strednej školy hotelových služieb v Humennom.
Aplikácia Technologických postupov Inkubátorového domu Plešivec. Cieľ programu: oživiť aktivity malých podnikateľov z výrobného sektoru a zo sektoru služieb.
Neinvestičný fond - združenie finančných prostriedkov na podporu liečebných a rehabilitačných pobytov, nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, vzdelávania a nákladov na cestovanie.
Pomoc handicapovaným deťom a mládeži, organizovanie ozdravných a rekondičných pobytov pre deti.
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Spravovanie finančných prostriedkov.
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky. Návrh a vývoj informačných systémov a nástrojov podporujúcich štatistické zisťovania, analýzu a prezentáciu štatistických dát.
Verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.
Fond pre združovanie finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja astronómie vo Vihorlatskom regióne, popularizácia astronómie, organizovanie kultúrno - výchovných podujatí pre verejnosť.
Neinvestičný fond, ktorého cieľom je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorázovú pomoc rodinám a jednotlivcom, vo finančnej tiesni.
Fond sociálneho rozvoja. Pomoc sociálne slabým, poskytovanie informácií, aktuality, granty a dotácie, pracovné ponuky.