Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Opatrovateľské služby - Košický kraj(40 záznamov)

Slovensko Opatrovateľské služby - Košický kraj
1 - 25 z celkom 40 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Opatrovateľské služby v pobytovom zariadení pre občanov v Košiciach.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Odborná zdravotná a ošetrovateľská nepretržitá starostlivosť, prítomnosť lekára v objekte, rehabilitačná starostlivosť, doprava.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, krízové stredisko a SOS pre deti, útulok, domov pre osamelých rodičov.
Zariadenie opatrovateľskej služby - zariadenie pre dôchodcov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Domov dôchodcov, sociálne zariadenie s poskytnutím bývania a zaopatrenia.
Ubytovanie so servisom sociálnych služieb pre dôchodcov. Klubová a rekreačná činnosť.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Starostlivosť 24 hodín o mobilných a imobilných seniorov, výdaj liekov a dohľad nad ich užívaním, stravovanie, využitie 2 miestností, terasy a záhradky s parkovou úpravou, masážna miestnosť.
Poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí. Možnosť rehabilitácie, kultúry.
Poskytovanie sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým s mentálnym postihnutím a s duševnými chorobami.
Športovo-relaxačné detské indoorové centrum pre deti a ich rodičov, organizovanie detských osláv.
Samostatná neštátna a nezisková organizácia poskytujúca služby sociálnej starostlivosti i pre široký okruh starších občanov.
Starostlivosť o dospelých občanov s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím. Celoročný a týždenný pobyt, stravovanie, ubytovanie, kultúrna činnosť.
Sociálne zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská a opatrovateľská činnosť.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie, domov dôchodcov, zariadenie sociálnych služieb v areáli kúpeľov.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.