Hľadať firmu

Pravidlá pridávania firemných záznamov

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese katalog@azet.sk

IČO

Registrácia firemného profilu v Katalógu firiem a www stránok je viazaná na IČO danej firmy, resp. zastúpenia zahraničných firiem, ktoré musia byť zapísané v registri Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Výnimku predstavuje podnikanie, na ktorého prevádzkovanie nie je potrebné IČO, napr. ubytovanie (pre pridanie takéhoto firemného profilu je potrebné písomne požiadať prostredníctvom e-mailu katalog@azet.sk). V rámci preverovania správnosti údajov sa korektnosť zadaného IČO overuje v príslušnom registri.

DIČ, IČ DPH

Tieto položky nie sú povinnou položkou firemného profilu. Ak Vaša firma nie je platcom DPH uveďte do Vášho profilu DIČ. V opačnom prípade uveďte DIČ aj IČ DPH.

Názov firmy

Do Katalógu sú všetky firmy pridávané pod názvom spoločnosti, ktorý je uvedený v príslušnom registri, v ktorom je firma zapísaná ako subjekt oprávnený k podnikaniu na území Slovenskej republiky, resp. Českej republiky. Maximálna dĺžka názvu je 50 znakov.

Názov spoločnosti je automaticky vypĺňaný z príslušných registrov Slovenskej republiky. Názov firmy nie je možné skracovať, resp. vynechávať niektoré slová z názvu alebo meniť slovosled. V názve sa používajú malé a veľké písmená v súlade s názvom v registri.

Obchodné meno je štandardne vypĺňané z názvu spoločnosti. V prípade, že bežne používate pre Vašu prevádzku iný názov ako názov spoločnosti zapísaný v registri, uveďte ho do položky „obchodné meno“. Zobrazuje sa u všetkých typov firemných profilov (napr. hotely, alebo reštaurácie).

Názov s medzerami za každým písmenom je vhodné kvôli vyhľadaniu Vašej firmy vynechať, napr. v registri je zapísaný názov „S T A V B A, a. s.“, do Katalógu je možné pridať ako „STAVBA, a. s.“ (naopak to nie je dovolené).

Popis činnosti

Popis slúži na výstižné a stručné vymenovanie činností, ktoré firma vykonáva vyjadrené súvislými vetami v slovenskom jazyku s diakritikou (nesmie byť len vymenovaním kľúčových slov pre vyhľadávanie). Obsahuje súhrn činností všetkých divízii ako aj pobočiek danej firmy. Popis činnosti pri bezplatných profiloch musí byť v neosobnom (popisnom) tvare – napr. povolené „Predaj vozidiel“, neprípustné „Ponúkame Vám na predaj vozidlá“, resp. „Predávame vozidlá...“

Popis činnosti nesmie obsahovať:


  • opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
  • superlatívy a neoveriteľné tvrdenia typu: najlepšia kvalita, špičková technológia najlepšia na trhu
  • zmienky o cene, zľavách, pretože podliehajú zmenám, popis by bol časom neaktuálny (výnimku predstavujú platené firemné profily, v rámci ktorých je možné uvádzať informácie o cenách platné počas doby trvania kampane)
  • porovnávanie s konkurenciou, zmienky o konkurencii
  • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty
  • vety, ktoré nemajú informačnú hodnotu vo vzťahu k činnosti firmy, napr.: tešíme sa na Vás, príďte nás navštíviť, presvedčte sa osobne
  • kontaktné informácie, telefónne čísla, názov firmy, región, v ktorom firma pôsobí a iné údaje netýkajúce sa popisu činnosti danej firmy
  • dátumy a informácie súvisiace s časom, pretože po čase by neboli aktuálne, resp. pravdivé – napr.: „na trhu už 5 rokov“, „práve spustený“, „leto 2007“
  • veľké písmená na celé slová: „dovolenka v CHORVATSKU, BULHARSKU...“ s výnimkou skratiek, napr. ŽSR

Konečnú podobu popisu činností určujú administrátori Katalógu, ktorý si vyhradzujú právo meniť jeho znenie v súlade s pravidlami.

www adresa (URL adresa)

Zadaná URL adresa musí byť zjavne www stránkou danej firmy a mať charakteristiku firemnej stránky. Ak firma nemá vlastnú www stránku, v špecifických prípadoch je dovolené pridať do Katalógu firiem a www stránok záznam z inej databázy, napr. facebook. V inom prípade položka www adresa zostane nevyplnená.

Obsah stránky musí byť v slovenskom alebo českom jazyku (povolené výnimky sú pri zahraničných firmách pôsobiacich na území SR). Web stránka musí byť funkčná, jej URL adresa smerovať na hlavnú stránku (nesmie smerovať na podstránky).

Adresa firmy

Fakturačná adresa je automaticky vypĺňaná z príslušných registrov Slovenskej republiky. Adresa slúži pre presnú lokáciu Vašej firmy. Vyplniť je potrebné ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ. Ak je pre vyhľadanie potrebné uviesť nejaký spresňujúci údaj (napr. „3. poschodie, č. d. 115“), uveďte ho do položky Doplňujúce údaje. Na základe tejto adresy bude Vaša firma zaradená do okresu a regiónu v rámci vyhľadávania firiem podľa lokácie. Ďalej máte možnosť vyplniť adresu prevádzky inú ako fakturačnú. Pridaním, adresy prevádzky bude firma vyhľadateľná na základe tejto adresy.

Kontaktné údaje

K firemnému profilu je možné uviesť niekoľko typov kontaktných údajov na firmu – v tejto časti sa zadávajú všeobecné kontaktné údaje. Zadať možno telefónne čísla, fax, mobil a e-mail. Minimálne jeden kontaktný údaj je povinný.

Ostatné údaje o firme

V prípade, že si želáte zverejniť aj ďalšie informácie o Vašej firme, môžete zverejniť otváracie hodiny / stránkové hodiny / pracovnú dobu.

Kategória

Každý bezplatný firemný profil môže byť zaradený len do jednej hlavnej kategórie, ktorá čo najvýstižnejšie charakterizuje činnosť firmy. Pre zvýšenie návštevnosti pri vyhľadávaní vášho profilu v Katalógu sa môžete zaradiť do ďalších troch kategórii. Firma, ktorá predáva, musí byť zaradená v zodpovedajúcej podkategórií hlavnej kategórie Obchod a veľkoobchod a pod. V prípade, že sa Vaša firma zaoberá viacerými vzájomne nesúvisiaciacimi činnosťami, pre správny výber kategórie vyberte tú, ktorá je dominantnou.

V prípade, že firma prevádzkuje e-shop, má právo ho pridať ako stránku do príslušnej kategórie v rámci internetových obchodov a súčasne firmu pridať do príslušnej kategórie (napr. ak prevádzkuje aj kamenný obchod a pod.). V prípade, že firma prevádzkuje viacero na sebe nezávislých internetových obchodov, z  ktorých každý má svoju vlastnú doménu, sú všetkly zaradené ako extra stránka do príslušnej kategórie. V prípade, že si želáte zradiť viac e-shopov, napíšte nám, prosím, e-mail na adresu katalog@azet.sk.

Editácia firemného profilu

Editácia firemného profilu je možná prostredníctvom IČO a hesla, ktoré je definované pri registrácii firmy.

Zmazanie

V prípade, že Vaša firma ukončila činnosť a želáte si vymazať Váš firemný profil z Katalógu firiem a www stránok, napíšte nám, prosím, e-mail na adresu katalog@azet.sk, ktorý bude obsahovať IČO firmy, heslo a dôvod zmazania (ukončenie činnosti firmy). Do predmetu e-mailu uveďte „zmazanie firmy“.