Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Samosprávne kraje - VÚC(5 222 záznamov)

Mestá a obce (1 361) Mestské úrady (172) Obecné úrady (2 639)
Okresné úrady (547)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Úrady samosprávnych krajov (7)
1 - 25 z celkom 5 222 výsledkov
Odporúčame vám
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.
Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.
Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.
Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.
Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.
Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.
Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
Odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.
Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.
Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.
Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.
Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.
Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.
Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.
Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.
Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.