Všeobecné podmienky používania služieb spoločnosti Ringier Slovakia Communities s. r. o.

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné podmienky využívania Služieb
 3. Ochrana osobných údajov a súkromia
 4. Registrácia a prihlásenie Používateľa
 5. Bezpečnostné obmedzenie, blokovanie používateľského konta, zrušenie a výmaz  používateľského konta
 6. Práva a povinnosti Používateľa
 7. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
 8. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb
 9. Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania Azet ID pri vstupe do služieb tretích osôb
 10. Zodpovednosť za škodu
 11. Reklamácie a zodpovednosť za vady
 12. Riešenie sporov online
 13. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú Komunitné pravidlá Pokecu.
 2. Prevádzkovateľom Serverov a poskytovateľom Služieb na Serveroch je spoločnosť Ringier Slovakia Communities s. r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53708539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152019/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak. Adresa elektronickej pošty: kontakt@azet.sk; tel. kontakt: +421 412 901 913, +421 412 901 914 alebo +421 412 901 915.
 3. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“), najmä azet.sk, pokec.sk, koktejl.sk, obkec.sk a ďalšie.
 4. Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).
 5. Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.
 6. Pokec je elektronická služba – sociálna sieť, prevádzkovaná na Serveroch Prevádzkovateľa na doméne azet.sk, ktorú Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným Používateľom. Na používanie služby Pokec sa zároveň vzťahujú Komunitné pravidlá Pokecu, ktoré sú zverejnené na https://pokec.azet.sk.
 7. Azet Mail je služba elektronickej pošty, ktorú môže využívať Používateľ registrovaný na na portáli Azet.sk.
 8. Azet Katalóg je verejná elektronická databáza údajov o právnických a fyzických osobách – podnikateľoch, resp. subjektoch, ktoré poskytujú služby podľa osobitného predpisu, zverejnená na portáli Azet.sk.
 9. Používateľ Serverov, ktorý je fyzickou osobou, musí byť starší ako 16 rokov. Služby Prevádzkovateľa nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 10. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov alebo Služieb (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

II. Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami a Komunitnými pravidlami Pokecu ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, Komunitnými pravidlami Pokecu prípadne s Osobitnými podmienkami, nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, Komunitné pravidlá Pokecu alebo Osobitné podmienky.
 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
 3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom na účely propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.
 4. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 452/2021 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), má právo ho oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Používateľov na účely priameho marketingu po dobu uvedenú v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o právnom základe, účeloch a lehotách spracúvania. Namietky voči volaniam, zasielaniu týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu kontakt@azet.sk (alebo na iný kontakt, pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

 1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa na účely poskytovania Služieb Používateľovi (zameranie Služieb Prevádzkovateľa je rôznorodé a podlieha zmenám, portál azet.sk je vstupná brána ku všetkým službám na webových stránkach Prevádzkovateľa alebo službám tretích strán využívajúcich overenie svojich používateľov prostredníctvom Azet ID, poskytuje prístup k publicistickému obsahu, vstup do e-mailovej schránky Azet e-mail, ako aj prihlásenie do služby pokec.sk - komunitné a s nimi súvisiace služby). Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracúvané údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako aj ďalšie údaje zadávané Používateľom, požadované pri poskytovaní jednotlivých Služieb, vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby (napr. Príspevky, platobné údaje Používateľa, údaje pre GPS lokalizáciu pre službu sociálnej siete Pokec). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov na tieto účely, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom, ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.
 2. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (prihlasovacie meno, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je fyzickou osobou), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou, a súkromné údaje, ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zobrazovania reklamy a zasielania reklamných e-mailov v súlade s čl. VI ods. 7 Pravidiel a za účelom ochrany Služby a iných Používateľov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
 3. Osobné údaje Používateľa môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t. j. iným Používateľom na účely poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom – príjemcom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám zverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.
 5. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 6. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v dokumente upravujúcom zásady ochrany a bezpečnosti osobných údajov Prevádzkovateľa.

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

 1. Využívanie Služieb Serverov nie je podmienené registráciou v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.
 2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu. Kontaktné údaje môže Používateľ kedykoľvek upraviť, a to v položke „Nastavenia Azet účtu“ užívateľského menu.
 3. Registráciu vykoná Používateľ vyplnením údajov požadovaných Prevádzkovateľom v registračnom formulári, kde si Používateľ zároveň vytvorí prihlasovacie meno (ďalej len „Azet ID“) a heslo. Azet ID slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov. Prevádzkovateľ zriadi každému Používateľovi, ktorý sa zaregistruje pre účely využívania služieb poskytovaných na doméne Azet.sk, používateľský účet na doméne Azet.sk (ďalej len „Používateľské konto“).
 4. Registráciou bude Používateľovi zároveň v Službách Prevádzkovateľa vytvorená jeho elektronická e-mailová adresa v tvare „prihlasovacie meno(Azet ID)@azet.sk“. Dátová kapacita schránky elektronickej pošty poskytovanej Používateľovi bezplatne je 5 GB.
 5. Používateľ je oprávnený využívať e-mailovú službu výlučne na súkromné účely. Zodpovednosť za obsah správ odoslaných z e-mailovej schránky Používateľa znáša v celom rozsahu Používateľ.
 6. Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Bez ohľadu na Používateľom zvolený spôsob registrácie je Prevádzkovateľ z dôvodu ochrany Služieb oprávnený požadovať telefónne číslo Používateľa na účely overenia Používateľského konta (ďalej aj ako „Verifikačný prvok“) v procese registrácie nového konta alebo kedykoľvek počas využívania Služieb prostredníctvom existujúceho Používateľského konta. Prevádzkovateľ odošle na Verifikačný prvok jedinečný kód, ktorý je Používateľ povinný následne zadať a potvrdiť v procese verifikácie Používateľského konta na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Verifikácia“). Overenie Používateľského konta prostredníctvom Verifikačného prvku je povinné pre každú novú registráciu Používateľského konta. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať dodatočnú Verifikáciu aj pri Používateľskom konte, ktoré bolo zaregistrované v období, keď Verifikácia nebola vyžadovaná.
 7. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov a po vykonaní Verifikácie, ak je vyžadovaná, s výnimkou, ak Osobitné podmienky ustanovujú inak.
 8. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k Používateľskému kontu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.
 9. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.
 10. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.
 11. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že pri novej registrácií takémuto Používateľovi nemusí byť zaslaný overovací kód na ním uvedené telefónne číslo.

V. Bezpečnostné obmedzenie, blokovanie Používateľského konta, zrušenie a výmaz Používateľského konta

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami dočasne obmedziť alebo trvalo zrušiť Používateľovi prístup do jeho Používateľského konta.  Informácia o zablokovaní konta sa Používateľovi zobrazí pri pokuse o prihlásenie do Používateľského konta.
 2. Ak systém Prevádzkovateľa na základe určitých znakov vyhodnotí, že názov Používateľského konta (Azet ID) alebo iný údaj zadaný pri registrácii používateľského konta je v rozpore pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach, obmedzí Používateľovi prístup do Používateľského konta, a to aj bezprostredne po vykonaní registrácie.
 3. Absencia Verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoju totožnosť v procese registrácie  prostredníctvom telefónneho čísla) sa považuje za porušenie týchto Podmienok. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu v procese registrácie Používateľského konta do troch (3) kalendárnych dní, Používateľské konto nebude používateľovi vytvorené.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený z dôvodu ochrany a bezpečnosti ostatných Používateľov alebo Prevádzkovateľa dočasne obmedziť Používateľovi prístup do Používateľského konta aj v prípade, ak bol Používateľ administrátorovi nahlásený alebo systémom zaznamenaný pre porušenie pravidiel uvedených v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach.
 5. Obmedzenie prístupu trvá iba nevyhnutný čas potrebný na preverenie dôvodnosti  oznámenia (nahlásenia) alebo podozrenia porušenia pravidiel uvedených v týchto Podmienkach, v Osobitných podmienkach alebo v Komunitných pravidlách Pokecu.
 6. Prevádzkovateľ obnoví Používateľovi prístup do jeho Používateľského konta:

a) ak šetrením neboli zistené skutočnosti, že došlo k porušeniu pravidiel uvedených v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dočasného zablokovania Používateľského konta,

b) ak bolo zistené menej závažné porušenie pravidiel uvedených v týchto Podmienkach, v Osobitných podmienkach alebo v Komunitných pravidlách, ktoré je možné odstrániť vykonaním nápravy, po vykonaní nápravy, najneskôr do 14 dní od dočasného zablokovania Používateľského konta,

c) ak bolo zistené závažné porušenie pravidiel uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Komunitných pravidlách alebo ak nedošlo k vykonaniu nápravy podľa písm. b), je Prevádzkovateľ oprávnený definitívne zablokovať Používateľské konto.

7. Používateľ, ktorému bol dočasne obmedzený prístup do Používateľského konta v dôsledku nahlásenia iným Používateľom alebo dočasného zablokovania konta, sa počas tohto obdobia nemôže prihlásiť prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov do služieb prevádzkovaných na doméne Azet.sk (napr. Azet Mail a Pokec) ani do služieb iných prevádzkovateľov, do ktorých sa prihlasuje prostredníctvom svojho používateľského mena  Azet ID, s výnimkou samotného prihlásenia do Používateľského konta, kde mu bude zároveň zobrazená informácia, že jeho účet je preverovaný administrátorom.

8. Porušením pravidiel uvedených v týchto Podmienok alebo v Osobitných podmienkach sa rozumie najmä, ale nie výlučne:

 • porušenie práv a povinností Používateľov uvedených v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach,
 • konanie Používateľa v rozpore s právnymi normami SR a Európskej únie a s dobrými mravmi; najmä, ale nie výlučne urážky, vyhrážanie, zastrašovanie, nenávistné prejavy a iné formy útokov, diskriminácia, obťažovanie a poškodzovanie iných používateľov alebo prevádzkovateľa, ako aj ďalšie spôsoby a formy protiprávneho konania,
 • uvádzanie nepravdivých údajov o Používateľovi pri registrácii

9. Prevádzkovateľ definitívne zablokuje používateľské konto:

 • v prípade ak bolo zistené závažné porušenie pravidiel uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Komunitných pravidlách  alebo ak nedošlo k vykonaniu nápravy podľa ods 5 písm. b) tohto článku Podmienok
 • na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa o zrušení Služby alebo zmene obchodnej stratégie Prevádzkovateľa

10. V prípade, ak je používateľské konto definitívne zablokované, po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie používateľského konta bude takéto Používateľské konto automaticky zrušené, s výnimkou dôvodného podozrenia, že konaním Používateľa mohlo dôjsť k spáchaniu priestupku alebo trestného činu podľa osobitného predpisu, pričom v takých prípadoch bude konto zrušené a údaje vymazané až po uplynutí 24 mesiacov odo dňa blokácie.  Po zablokovaní konta bude Používateľovi umožnené vstúpiť do jeho Používateľského konta výlučne za účelom podania žiadosti Používateľa o automatický export dát z Používateľského konta alebo žiadosti o vymazanie Používateľského konta.

11. Počas plynutia lehoty na automatické zrušenie Používateľského konta po jeho blokácii (t. j. do 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta), je Používateľ oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o odblokovanie Používateľského konta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odblokovanie Používateľského konta počas plynutia lehoty na automatické zrušenie. Je na výlučnom zvážení Prevádzkovateľa, či zablokované Používateľské konto odblokuje. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Poskytovateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t. j. ku dňu zrušenia Používateľského konta).

12. Prevádzkovateľ zruší Používateľské konto aj v prípade dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta; Používateľské konto je nakonfigurované tak, aby ho mohol Používateľ využívať na všetkých portáloch Prevádzkovateľa, aktivita Používateľského konta na ktoromkoľvek portáli Prevádzkovateľa, pri ktorej dochádza k prihláseniu Používateľa resp. využitie akejkoľvek Služby Prevádzkovateľa prostredníctvom Používateľského konta naruší absenciu aktivity Používateľa a teda nedôjde k zrušeniu Používateľského konta z tohto dôvodu. V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude Používateľské konto automaticky zrušené po uplynutí 24 mesiacov od posledného odhlásenia Používateľa z jeho Používateľského konta.

13. V prípade, ak Používateľ požiada o zrušenie svojho Používateľského konta vo svojom profile Používateľa, jeho Používateľské konto bude zrušené a vymazané najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania žiadosti o zrušenie konta bez možnosti obnovenia konta. Používateľ bude po zakliknutí žiadosti o zrušenie a vymazanie konta v procese jeho zrušenia opakovane upozornený na následky zrušenia konta bez možnosti obnovy.

14. Po zrušení Používateľského konta Prevádzkovateľ vykoná výmaz informácií zadaných Používateľom na Server v dobe vyplývajúcej z technického nastavenia funkcií procesu vymazania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa), najneskôr do 14 dní od požiadavky o zrušenie konta, pokiaľ výmazu nebránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia. Výmaz sa netýka tých údajov o Používateľovi, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný poskytnúť orgánom verejnej moci alebo ďalej uchovávať po dobu ustanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

15. Po zrušení konta Používateľa sa zo Serverov neodstraňujú príspevky Používateľa, ktoré boli verejne prístupné (ako napr. príspevky v diskusných fórach, hodnotenia, komentáre) ako aj príspevky Používateľa uverejnené v korešpondencii s ostatnými Používateľmi, ktorých kontá neboli zrušené. Údaje Používateľa pri uvedených príspevkoch Prevádzkovateľ anonymizuje.

16. Azet ID (používateľské meno) patriace k Používateľskému kontu, ktoré bolo zrušené, nie je možné opätovne registrovať.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom, s výnimkou Služieb, ktorých obsah je na to určený Prevádzkovateľom;
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;
 • rozširovať alebo inak používať obsah zverejňovaný v Službách Prevádzkovateľa, ku ktorému vykonáva autorské alebo iné práva Prevádzkovateľ, iný Používateľ alebo tretia osoba, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

2. Používateľ nesmie brániť v diskusii na Serveroch ostatným Používateľom, prípadne narúšať diskusiu nesúvisiacimi príspevkami a nevhodnými prostriedkami. Používateľ nesmie obťažovať, urážať a iným spôsobom napádať ostatných Používateľov.

3. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, k obsahu  ktorých:

 • má autorské práva resp. súhlas autora alebo oprávneného nositeľa práva na ich akékoľvek použitie,
 • disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby a ochranu dobrého mena právnickej osoby (vrátane zverejnenia, zmien, alebo odstránenia Príspevkov).

4. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nesmie  prihlasovať  na Servery prihlasovacími údajmi iného Používateľa a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

6. Používateľ sa zaväzuje, že:

 • nebude vykonávať aktivity a používať nástroje, ktorých cieľom je odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na Serveroch, nastavenie cookies politiky na jednotlivých webstránkach Prevádzkovateľa nie sú týmto ustanovením dotknuté,
 • nebude vypínať zobrazovanie obrazového obsahu na Serveroch.

7. Používateľ berie na vedomie, že v súvislosti s používaním služieb na Serveroch Prevádzkovateľa mu budú:

 • zobrazované rôzne typy reklamných formátov na Serveroch,
 • rozposielané reklamné e-maily v súlade s článkom II ods. 4 týchto Pravidiel, prípadne iný obsah.

8. Používateľ berie na vedomie, že počas trvania zmluvného vzťahu s Používateľom je Prevádzkovateľ oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

9. Používateľ nie je povinný využívať Služby Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby. Pokiaľ Používateľ nebude využívať Služby Prevádzkovateľa, ktoré sú viazané na prihlásenie Používateľa do jeho používateľského konta po dobu dlhšiu ako 24 mesiacov, Prevádzkovateľ zruší jeho používateľské konto v zmysle článku V, ods. 11 týchto Podmienok aj bez predchádzajúcej notifikácie Používateľa.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch voči Používateľom alebo tretím osobám iné povinnosti, ako sú  povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, Osobitných podmienok a z príslušných právnych predpisoch.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah akýchkoľvek Príspevkov Používateľov publikovaných v Službách Prevádzkovateľa  (na portáli, v diskusiách, komentároch,    v obsahu chatovej konverzácie atď.) a na Serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, ako aj obmedziť prístup ostatných Používateľov k Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa zverejnený na Serveroch, najmä z dôvodu, ak príspevok neoprávnene zasahuje do práv Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo inak porušuje Podmienky,  Osobitné podmienky alebo Komunitné pravidlá Pokecu.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Serverov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo poskytovanie Služieb ukončiť. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. Pri ukončení poskytovania Služieb zo strany Prevádzkovateľa alebo Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú.
 6. V prípade ak bol Prevádzkovateľ sankcionovaný príslušnými orgánmi v dôsledku  porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky, zodpovedá Používateľ za škodu škodu, ktorá tým Prevádzkovateľovi vznikla, v celom rozsahu.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade absencie akejkoľvek aktivity Používateľa v emailovej službe a v službe Pokec dlhšej ako 6 mesiacov od posledného odhlásenia zablokovať prijímanie nových e-mailových správ daného Používateľa.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade absencie akejkoľvek aktivity Používateľa v e-mailovej službe a/alebo v službe Pokec dlhšej ako 12 mesiacov od posledného odhlásenia zmazať celý obsah  e-mailovej schránky daného Používateľa.
 9. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu svojho konta, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Používateľovi prístup k Službám v súlade s ustanovením čl. V. týchto Podmienok. V prípade nového Používateľského konta, pri ktorom je Verifikácia povinná, Prevádzkovateľ bez riadnej Verifikácie neumožní Používateľovi využívať svoje Služby ani do Služieb pasívne vstupovať.
 10. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že na základe žiadostí a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci poskytuje súčinnosť orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní a súdom) a plní povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí,  pričom  v medziach  tejto súčinnosti môže v súlade s osobitnými predpismi  poskytnúť príslušným orgánom údaje Používateľa týkajúce sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje práva k obsahu vrátane všetkých údajov ukladaným, zverejňovaným a rozširovaním na webovej lokalite Azet.sk. Systematická extrakcia obsahu alebo údajov z tejto webovej lokality, ako aj data mining textov a údajov (TDM) (vrátane získavania údajov, prehľadávania webových stránok, preberania obsahu alebo prehľadávania databáz), či už pomocou robotov alebo iných nástrojov automatizovaných alebo manuálnych, ako aj používanie obsahu alebo údajov z tejto webovej lokality na vývoj softvérových programov, vrátane, ale nie výlučne, školenia systému strojového učenia alebo umelej inteligencie (AI), je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

VIII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb

 1. Pri platených Službách bude Používateľ, ktorý akceptoval Osobitné podmienky platenej Služby Osobitnými podmienkami oboznámený o používaní vybranej platenej Služby, aktivácii, forme úhrady za Službu a o zodpovednosti za prípadné vady Služby. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej Službe upravuje reklamačný poriadok.
 2. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácia) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom – príjemcom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkuje spoločnosť A SMS s. r. o., so sídlom Šulekova ul. č. 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 25950/B. Aktiváciu doplnkových (platených) Služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a. s. (4ka). V prípade niektorých platených služieb môže byť pre ich realizáciu potrebná aj súčinnosť príslušných bankových subjektov.
 3. Ak Osobitné podmienky neurčujú inak, Používateľ platenej Služby bude považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) za zdaniteľnú osobu v prípade, ak poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o vystavenie daňového dokladu o úhrade platenej služby vo svojom Používateľskom konte v  histórii svojich platieb. Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na svoju e-mailovú adresu  vytvorenú na portáli azet.sk.
 4. Ak Osobitné podmienky neurčujú inak, Používateľ platenej Služby v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 3 tohto článku Podmienok nie je považovaný podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotovuje Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru.
 5. V prípade, ak Prevádzkovateľ dočasne obmedzil Používateľské konto v súlade s ustanoveniami článku V. týchto Podmienok, Používateľovi zároveň zaniká aj možnosť prihlásenia sa prostredníctvom Azet ID do platených Služieb Prevádzkovateľa bez poskytnutia náhrady za úhradu ceny predplatenej služby  (t.j. Prevádzkovateľ v takých prípadoch nemá povinnosť vrátiť alikvotnú časť predplatného), za obdobie, počas ktorého obmedzenie trvá. Predplatné platených Služieb trvá aj počas dočasného obmedzenia používateľského konta až do doby, pokiaľ Používateľ nevykoná deaktiváciu predplatného v súlade s Osobitnými podmienkami platenej Služby alebo pokiaľ nebude používateľské konto zrušené.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Používateľovi vznikla v dôsledku toho, že nemohol využívať platenú Službu z dôvodu dočasného obmedzenia alebo zrušenia používateľského konta Prevádzkovateľom.

IX. Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania Azet ID pri prihlásení do služieb tretích osôb

 1. Používateľ berie na vedomie, že jedinečné prihlasovacie meno (Azet ID) Používateľa môže slúžiť na overenie Používateľa pri prihlásení Používateľa do služieb tretích osôb, ktorým Prevádzkovateľ umožnil používať overenie totožnosti vlastných Používateľov prostredníctvom Azet ID.
 2. So súhlasom Používateľa, pri vstupe Používateľa do služieb tretích osôb, Prevádzkovateľ poskytne tretej osobe základné údaje Používateľa z jeho Používateľského konta.
 3. Ak sa Používateľ prihlasuje do služieb tretej osoby prostredníctvom svojho Azet ID, akceptáciou podmienok poskytovania služieb tretej osoby vstupuje do záväzkového vzťahu s treťou osobou.
 4. V prípade, ak Prevádzkovateľ dočasne obmedzil alebo zrušil Používateľské konto v súlade s ustanoveniami článku V. týchto Podmienok, Používateľovi zároveň zaniká aj možnosť prihlásenia sa prostredníctvom Azet ID do služieb tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Používateľovi vznikla v dôsledku toho, že nemohol vykonať prihlásenie do služieb tretích osôb z dôvodu dočasného obmedzenia alebo zrušenia používateľského konta Prevádzkovateľom.

X. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie Používateľov pri využívaní jeho Služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serverov, ich bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ má právo dočasne odstaviť Server bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveroch Prevádzkovateľa, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

XI. Reklamácie a zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Serverov budú poskytované riadne a včas. V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese kontakt@azet.sk alebo na inej kontaktnej adrese, pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky.
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 5. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť, a v prípade, že je reklamácia opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v čl. XII. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

XII. Riešenie sporov online

 1. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. 5. 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, má právo svoje práva a nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
 2. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: kontakt@azet.sk.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami alebo Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľ, na otázky neupravené Podmienkami alebo Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu v prípade, ak  takáto zmena nie je neoprávneným zásahom do práv Používateľov Služieb.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený kedykoľvek sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.azet.sk/napoveda/vseobecne-obchodne-podmienky/. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom odstúpením od zmluvy (zrušením svojej registrácie do Služieb Prevádzkovateľa), resp. v prípade, ak ide o neregistrovaného Používateľa, ukončiť používanie Služby Prevádzkovateľa v lehote 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny Podmienok. Ak Používateľ po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy pokračuje v používaní Služieb, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí.
 4. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.
 5. Podmienky platia súčasne s Osobitnými podmienkami služieb prevádzkovaných spoločnosťou Ringier Slovakia Communities s. r. o. (napr. Podmienky poskytovania platenej služby PLUS a i.). Ak Používateľ využíva aj Službu, na ktorú sa Osobitné podmienky vzťahujú, zaväzuje sa súčasne dodržiavať aj Osobitné podmienky danej služby.

V Žiline, dňa 29.9.2023