Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Cirkevné materské školy(42 záznamov)

1 - 25 z celkom 42 výsledkov
Odporúčame vám
Príprava detí na vstup do základnej školy. Vzdelávanie - všestranný rozvoj osobnosti, vyučovanie evanjelického náboženstva, krúžok anglického jazyka.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie detí v predškolskom veku - hry a edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok, strava.
Školské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Katolícka základná škola. Vyučovanie všeobecno - vzdelávacích predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik, duchovné cvičenia.
Vytváranie harmonickej syntézy medzi poznaním a vierou - predškolská výchova a vzdelávanie detí v náboženskom duchu.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Výchovno - vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelanie, výchovu a formovanie kresťanských morálnych hodnôt.
Materská škola so zameraním na predškolskú výchovu. Rozvíjanie cirkevných hodnôt, individuálny prístup.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu, tanečný, výtvarný a futbalový krúžok, výlety, zapájanie sa do projektov.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Cirkevná spojená škola - základná škola s materskou školou, cirkevné gymnázium.
Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky, základné vzdelanie, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Poskytovanie kresťanskej výchovy a vzdelania, vyučovanie výchovno - vzdelávacích predmetov a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Výchovno - vzdelávací proces zabezpečovaný kresťanskými pedagógmi v duchu kresťanskej etiky a ekumenickej spolupráce pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Cirkevná materská škola zameraná na predškolskú výchovu detí. Rozvoj jemnej motoriky, individuálny prístup.