Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Súkromné základné školy - Bratislava(30 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Bratislavský kraj Súkromné základné školy - Bratislava
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
SZUŠ Strečnianska 20, Bratislava poskytuje základné umelecké vzdelávanie pre deti od 5 rokov veku, deti a mládež základných škôl a stredných škôl. Poskytuje vzdelávanie v hre na husliach, flaute, gitare, klavíri, v sólovom speve a skupinovom tanci. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách.
Súkromná základná škola. Príprava detí prvého stupňa na štúdium osemročných gymnázií. Vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.
Štúdium detí vo veku od 5 do 18 rokov, dospelých i študentov vysokých škôl. Tri študijné odbory - tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Vzdelávanie žiakov podľa školského vzdelávacieho programu, rozšírená výučba anglického jazyka, príprava na stredoškolské štúdium.
Súkromná základná škola - klavír, spev. Škola pre záujemcov o hudobný odbor.
Súkromná anglicko - slovenská základná škola, materská škola a gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. Zoznam žiakov, predmety, krúžky a učebné plány.
Nadväzujúca na program bilingválnej súkromnej MŠ - Wonderland. Zahraničné výmenné pobyty, medzinárodná spolupráca, vlastný autobus.
Súkromná základná umelecká škola - poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola - akreditované umelecké vzdelávanie v tanečnom a multimediálnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola, ponúka výtvarné vzdelanie deťom od 4 rokov. Príprava žiakov na stredné umelecké školy.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, literárno dramatickým a tanečným odborom.
Škola s dlhoročnou tradíciou pre deti a mládež od 10 rokov. Predmetom výučby je dramatická výchova, základy herectva, hra s bábkou, pohyb, tanec, rytmus, reč, prednes a inscenačná tvorba.
Hudobná umelecká škola. Zborový spev, koncertný zbor- soprány, alty, tenor a bas, sólový spev, hra na klavíri a hudobná teória.
Predmety klavír, spev pre záujemcov o hudobný odbor. Pre deti, mládež aj dospelých.
Výchova a vzdelávanie detí a mládeže formou waldorfského pedagogického prístupu.
Súkromná základná škola - kvalifikovaní špeciálni pedagógovia s psychológmi, znížený počet žiakov v triedach, individuálny prístup. Činnosť detí v záujmových krúžkoch.
Súkromná základná škola s humanitným zameraním. Realizovanie výchovno-preventívneho programu rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov, programu profesionálnej orientácie žiakov.