Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Cirkevné gymnáziá(51 záznamov)

1 - 25 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Katolícke gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie a pomoc kňaza, štúdium anglického a nemeckého jazyka, záujmové aktivity. Príprava na vysokoškolské štúdium.
Bilingválne slovensko - anglické gymnázium. Osemročné a päťročné bilingválne štúdium, štvorročné štúdium.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Všeobecné gymnaziálne vzdelanie - klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, všeobecným zameraním, osemročné so všeobecným zameraním.
Cirkevné gymnázium - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Cirkevné gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov.
Štvorročná a osemročná forma štúdia - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Bilingválne vyučovanie, jazykové certifikáty, možnosť štúdia v zahraničí, výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava študentov na vysoké školy.
Spojená cirkevná škola - základná škola a gymnázium. Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty.
Vzdelanie spojené s rozvojom viery, snaha dosiahnuť vyvážený rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na vysoké školy.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava na stredné a vysoké školy.
Cirkevné gymnázium - štvorročné denné štúdium, výchova a vzdelávanie v súlade s učením katolíckej cirkvi, štúdium cudzích jazykov, mimoškolská činnosť, príprava na vysokoškolské štúdium.
História gymnázia, zoznam tried, internát, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, centrum voľného času.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov.
Katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Päťročné bilingválne slovensko - anglického štúdium. Všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov, štúdium zamerané na cudzie jazyky.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici. Profil gymnázia, učebné plány, pedagogický zbor, história, predmety, prijímacie skúšky.
Cirkevné osemročné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským.