Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné školy - Slovensko(140 záznamov)

1 - 25 z celkom 140 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Vzdelávanie žiakov v študijných odboroch obchodná akadémia, obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy. Všeobecné a odborné vzdelávanie, duchovné aktivity.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Školský klub detí, špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihnutím.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Študijné odbory - grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, mechanik, elektrotechnik. Učebný odbor - elektromechanik - úžitková technika. Nadstavba - elektrotechnika.
Naša cirkevná základná škola sa nachádza neďaleko Zlatých Moraviec, v obci Machulince. Sme malotriedna škola. Poskytujeme kvalitné základného vzdelanie žiakom aj vďaka menšiemu počtu žiakov v triede. Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka. So žiakmi chodíme na denný plavecký výcvik, do školy v prírode a rôzne mimoškolské aktivity.
Príprava detí na vstup do základnej školy. Vzdelávanie - všestranný rozvoj osobnosti, vyučovanie evanjelického náboženstva, krúžok anglického jazyka.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie detí v predškolskom veku - hry a edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok, strava.
Školské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Katolícke gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie a pomoc kňaza, štúdium anglického a nemeckého jazyka, záujmové aktivity. Príprava na vysokoškolské štúdium.
Bilingválne slovensko - anglické gymnázium. Osemročné a päťročné bilingválne štúdium, štvorročné štúdium.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, povinná výučba cudzích jazykov, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik, škola v prírode.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Vytváranie harmonickej syntézy medzi poznaním a vierou - predškolská výchova a vzdelávanie detí v náboženskom duchu.
Cirkevná základná škola. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity, krúžky.
Vzdelávanie študentov v študijných odboroch sociálno - výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci - hra na hudobné nástroje, výtvarný krúžok, divadlo a zborový spev.