Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ekologické združenia(49 záznamov)

26 - 49 z celkom 49 výsledkov
Odporúčame vám
Napomáhanie a iniciovanie túr v povodí Svinky. Podpora programov rozvoja vidieckych komunít. Podpora programov na obnovenie ekologických funkcií a vodných tokov.
Občianske združenie najmä mladých ľudí zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok formou dvojtýždňových letných táborov pre dobrovoľníkov.
Ochrana životného prostredia v povodí rieky Ipeľ, pomoc pri riešení ekologických problémov, výskum a rozvoj regiónu, zavádzanie alternatívnych spôsobov energetiky a dopravy.
Nezisková organizácia, sieť organizácií - environmentálna výchova a vzdelávanie.
Podpora existujúcich masmédií orientujúcich sa na environmentálnu problematiku, zapojenie verejnosti do procesu a zvyšovanie verejného povedomia.
Občianske združenie - chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.
Združenie napomáhajúce rastu osobností cestou hľadania a vytvárania súladu ľudí a prírody.
Neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Venovanie sa problematike hospodárenia s odpadmi ako aj problémom, ktoré s odpadmi súvisia.
Medzinárodná organizácia pre vodu. Prezentácia slovenského vodného hospodárstva vo svetovom merítku a zastupovanie jeho záujmov v celosvetovej organizácii IWA.
Snaha zabezpečenia čistoty ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku.
Združenie ľudí. Ochrana životného prostredia, prírody, podpora občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu.
Nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia. Upozorňovanie verejnosti na vážne ekologické problémy.
Stála výstava produktov prispievajúcich k ochrane životného prostredia, prezentácia využitia inštalovaných funkčných zariadení v praxi, predaj prezentovaných produktov, šírenie osvety a informácií.
Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia v krajinách strednej a východnej Európy.
Dobrovoľná záujmová organizácia s cieľom vykonávania aktivít vedúcich k tvorbe zdravého životného prostredia a zachovávaniu kultúrneho dedičstva.
Tvorba a ochrana životného prostredia a zdravia ľudí, príprava občanov na separovaný zber, osveta. Zapojenie škôl, obcí do programu separovaného zberu.
Organizovanie záujmových aktivít pre deti a mládež. Poradenstvo hlavne v oblasti porúch učenia, správania, emociálneho a sociálneho narušenia. Environmentálna výchova.
Organizovanie jednodňových i viacdňových akcií formou výletov spojených s aktivitami, prednáškami a výkladom ohľadne ochrany prírody a životného prostredia.
Záchrana a revitalizácia prírodnej rezervácie Chynoriansky luh, mapovanie fauny a flóry, osvetová činnosť, informovanie verejnosti.
Podpora a pomoc sociálne slabším skupinám, deťom z detských domovov a nemocničným zariadeniam, ochrana zvierat, pomoc útulkom pre zvieratá a ochrana životného prostredia.
Občianske združenie zvyšujúce povedomie verejnosti o potrebe energeticky efektívnej výstavby vo forme budov s takmer nulovou potrebou energie. Poradenstvo.
Environmentálne občianske združenie s dobrovoľnými aktivitami.
Slovenská asociácia ochrany rastlín vznikla ako záujmové združenie, jej úlohou je obhajovať a presadzovať záujmy agrochemického priemyslu v Európe.