Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
101 - 125 z celkom 138 výsledkov
Odporúčame vám
Činnosť mimovládnej neziskovej organizácie. Vzdelávanie a poradenstvo, finančná a technická podpora projektov neziskových organizácií a samospráv na východnom Slovensku.
Komunitná nadácia Liptov, sprostredkovateľ finančnej podpory od jednotlivcov, firiem a samospráv k dobrovoľným občianskym iniciatívam a neziskovým organizáciám.
Organizovanie Medzinárodného festivalu lokálnych televízií, školenia lokálnych televíznych manažérov, producentov, kameramanov a redaktorov na Slovensku a v zahraničí.
Informovanie obyvateľstva Českej a Slovenskej republiky o možnosti predchádzať chorobám, ktoré sú prejavom narastajúceho veku.
Nadácia pre prevenciu drogových závislostí, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
Nadácia Rozum a cit. Pomoc opusteným, týraným, zanedbávaným, postihnutým deťom, deťom bez rodín a deťom z detských domovov. Podpora pestúnskych a náhradných rodín.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach sociálnych vecí a rodiny. Organizovanie kultúrnych, športových a charitatívnych podujatí. Manažérske vzdelávanie, rekvalifikácie, tréningy a kurzy.
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Operačná a grantová nadácia. Presadzovanie zodpovedného podnikania, firemnej filantropie, udeľovanie ocenenia Via Bona Slovakia, demokratizačné a rozvojové projekty v zahraničí.
Podpora liečby hluchoty pomocou kochleárnych a kmeňových implantátov, podpora spolupráce s občianskym združením implantovaných a rodičov implantovaných detí, organizácia vzdelávacích akcií.
Podpora aktivít mladých ľudí smerujúca k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách v ktorých žijú, vytváranie priestoru pre ich začlenenie do spoločnosti.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Podporovanie lokálnej iniciatívy, cieľom je podnecovať a podporovať aktivity k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.
Podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne.
Nadácia budúcnosť 2000. Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a podpora ochrany ľudských práv.
Nadácia pre rozvoj kultúry a umenia, umeleckú tvorbu, vydavateľskú a osvetovú činnosť, kultúrne a umelecké podujatia. Práca s národnostnými menšinami a podporné aktivity.
Nadácia, ktorá pomáha ľuďom zo znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti, riešenie spoločenských problémov.
Cieľom nadácie je šíriť odkaz a myšlienky jedného zo zakladateľov Demokratickej strany, predsedu parlamentu, štátnika a politika Dr. Jozefa Lettricha.
Podpora kresťanského televízneho vysielania a výroba programov, podpora výchovy a vzdelávania novinárov, podpora kresťanského mediálneho prostredia, podpora šírenia audiovizuálnych programov.
Rozvoj demokracie a modernej občianskej spoločnosti, obnova myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana a obnova historických kultúrnych pamiatok.
Cieľom nadácie je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, školstva, vedy, vzdelania, kvality života na Slovensku, európskej integrácie a podnikateľského prostredia.
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Nezisková organizácia s poslaním pomáhať ľuďom v núdzi spôsobenej, chudobou, chorobami, vojnou, či ekologickou devastáciou, bez ohľadu na etnickú, náboženskú, rasovú príslušnosť.
Nadácia Pro musica Bratislava - podpora organizovania bratislavských hudobných slávností.
Poskytovanie humanitárnej i charitatívnej činnosti, zlepšovanie podmienok a komunitných vzťahov v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni.