Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vysoké školy - Prešov(25 záznamov)

1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.
Možnosť študovať študijné programy v oblasti sociálnych vied a zdravotníctva. Informácie o vysokej škole, informácie o štúdiu, projekty, zahraničné vzťahy, humanitárna činnosť.
Sústavné a systematické prehlbovanie teologického bádania vo všetkých oblastiach náboženského poznania, liturgického a duchovného života.
Skúmanie otázok sociálnej práce vychádzajúc z kresťanského učenia, sociológie, psychológie a pedagogiky podľa potrieb súčasných životných podmienok i potrieb spoločnosti.
Zameranie na výučbu gréckeho jazyka a kultúry, hlbšie spoznávanie gréckej histórie, filozofie, teológie a kultúry od antiky až po súčasnosť.
Zameranie na štúdium kníh Svätého Písma Starého Zákona a Nového Zákona.
Zameranie na štúdium histórie a štruktúry Cirkvi od jej vzniku až po dnešnú dobu s vedeckým a objektívnym skúmaním dejinných súvislostí.
Štúdium a rozvoj psychológie a pedagogiky vychádzajúcej z kresťanskej filozofie a koncepcie človeka.
Zameranie na štúdium praktickej stránky liturgického života Cirkvi, poriadku bohoslužieb, svätých tajín, kazateľstva, katechizácie veriacich a zásad dušpastierskej služby.
Knižničné a informačné služby pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PU, študentom všetkých foriem štúdia na PU a odbornej verejnosti.
Prešovská univerzita - informácie o univerzite, informácie o štúdiu, veda a výskum, zahraničné vzťahy, oblasť rozvoja.
Univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.
Vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny.
Vysokoškolské vzdelávanie v odboroch učiteľstva. Informácie o fakulte, informácie o štúdiu, veda a výskum, oblasť rozvoja.
Vedecká a teologická príprava tých, ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné i spoločenské služby.
Informácie o fakulte, informácie o štúdiu, veda a výskum, oblasť rozvoja.
Prešovská univerzita - informácie o univerzite, informácie o štúdiu, veda a výskum, zahraničné vzťahy, oblasť rozvoja.
Základné informácie o univerzite, jej fakultách a katedrách, predmetoch.
Výskumná činnosť - manažment skládok odpadu, identifikácia zložiek prostredia v zaťažených oblastiach SR, ekonomika výroby bioproduktov, manažment a financovanie environmentálnych projektov.