Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vysoké školy(374 záznamov)

1 - 25 z celkom 374 výsledkov
Odporúčame vám
Moderné profesné postgraduálne štúdium - MBA, LL.M., MSc., vysokoškolské vzdelávanie prvého aj druhého stupňa - Bc., Ing., Mgr. na VŠ, ďalšie vzdelávacie kurzy, školenia, diskusie, besedy a vzdelávacie programy prezenčne i on-line. Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického zamerania, ako sú daňové právo ČR, účtovníctvo a manažérske účtovníctvo a controlling.
Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.
Katalógy a informačné zdroje. Elektronické žiadanky, služby knižnice, poradňa, fotogaléria, výstavy, akcie a aktuálne informácie.
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Vykonávanie diagnosticko-terapeutických úkonov, praktické vyučovanie študentov medicíny a plnenie úloh v oblasti vedeckého výskumu.
Štúdium na právnickej fakulte v špecializácii na finančné, obchodné, pracovné, občianske, ústavné, trestné, európske právo.
Vzdelávacia a vedecká inštitúcia v odboroch biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch história, etika, filozofia, germanistika, filológia, politológia, psychológia, pedagogika, sociálna práca.
Riešenie problémov rozvoja informačných technológií a komunikačných systémov, konzultácie, školenia a kurzy vybraných prostriedkov, prevádzka programových produktov celouniverzitného charakteru.
Štúdium formou denného a externého štúdia v odboroch Verejná správa a Európska verejná správa.
Kurzy, školenia, doškoľovanie a preškoľovanie pracovníkov v oblasti informatiky, ekonomiky, účtovníctva.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
Systematická príprava na vysoké školy - lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, právnická a prírodovedecká fakulta, príprava na stredné školy - z predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk.
Knižnica a informačné stredisko, samostatné pracovisko. Súčasť pedagogickej a vedecko - výskumnej základne fakulty. Rôzne študijné materiály, skriptá, odborné knihy.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Ponuka expertíz a spolupráce pre prax z projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS 2014+ 313011W085".
Strojnícka fakulta STU v Bratislave umožňuje získať univerzálne technické vzdelanie. Uplatnenie v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom, chemickom priemysle, v stavebníctve, v energetike.
Vzdelávacie a vedecko­výs­kumné centrum stavebníctva a geodézie. Úlohou fakulty je garantovať nezávislosť výskumnej práce a zabezpečiť úroveň vzdelávania na základe najnovších svetových poznatkov.
Zameranie sa na elektrotechniku, informatiku a príbuzné oblasti. Jej významnými črtami sú moderné medzinárodne uznávané univerzitné štúdium, intenzívny vedecký výskum a vývoj.
Fakulta architektúry je súčasťou STUB ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.