Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(246 záznamov)

Sociálne poradenstvo (185)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
1 - 25 z celkom 246 výsledkov
Odporúčame vám
Mimoškolské vzdelávacie centrum so senzorickou miestnosťou. Kuprev, Kupoz, Elkonin, Sindelar, Bilaterálna integrácia, JIAS - auditívna stimulácia, senzorická integrácia, Biofeedback, Handle, INPP.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Služby zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb, detských jasieľ, denných centier, opatrovateľská služba v domácnosti a krízové služby v útulku, nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby so zdravotným postihnutím.
Nezisková organizácia prevádykujúca zariadenie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov.
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Poradenské psychosociálne centrum - sociálno-právna ochrana ľudí s duševným ochorením, telefonické krízové intervencie, prevencia vzniku psychických porúch, partnerské sociálne projekty.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Komplexná sociálna a opatrovateľská starostlivosť s celoročným pobytom. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Celoročná starostlivosť občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Prevádzkovanie mobilného hospicu. Požičovňa zdravotných pomôcok - lôžko, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitné pomôcky, dávkovače liekov.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.