Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Školy - Považská Bystrica(87 záznamov)

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (1) Akadémia policajného zboru v Bratislave (1) Akadémia umení v Banskej Bystrici (2) Archívy (2)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Autoškoly (244) Bilingválne gymnáziá (15) Bilingválne materské školy (16) Bilingválne školy (15) Bilingválne základné školy (3) Centrá voľného času (151) Cirkevné gymnáziá (34) Cirkevné materské školy (30) Cirkevné stredné školy (21) Cirkevné školy (6) Cirkevné základné školy (81) Cudzojazyčné materské školy (68) Cudzojazyčné školy (5) Cudzojazyčné základné školy (151) Detské domovy (79) Detské integračné centrá (16) Dievčenské stedné školy (0) Doučovanie a príprava na skúšky (13) Ekonomická univerzita v Bratislave (8) Gymnáziá (206) Internátne učilištia (6) Internáty (11) Jasle (142) Jazykové a cudzojazyčné základné školy (151) Jazykové gymnáziá (47) Jazykové jasle (6) Jazykové materské školy (68) Jazykové školy a kurzy (557) Katolícka univerzita v Ružomberku (8) Knižnice (859) Knižnice pri vysokých školách (11) Konzervatóriá (16) Lýceá (4) Ľudové a umelecké remeslá (117) Masarykova univerzita (10) Matematické základné školy (15) Materské školy (926) Maturitné otázky (10) Medzinárodné školy (4) Ministerstvo školstva (5) Občianske združenia pre zdravotne postihnutých (250) Obchodné akadémie (63) Online archívy článkov a fotografií (5) Online archívy obrázkov a videí (22) Osemročné gymnáziá (5) Ostravská univerzita v Ostravě (7) Pomôcky pre zdravotne postihnutých - predaj (35) Postgraduálne vzdelávanie (1) Prešovská univerzita v Prešove (21) Slovenská akademická informačná agentúra (2) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (8) Slovenská technická univerzita v Bratislave (8) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (5) SOŠ dopravné (17) SOŠ drevárske (8) SOŠ ekologické a ochrany životného prostredia (6) SOŠ ekonomické (37) SOŠ farmaceutické (3) SOŠ hotelové a turistické (33) SOŠ chemické (1) SOŠ knihovnícke a informatické (2) SOŠ odevné (14) SOŠ pedagogické a filozofické (18) SOŠ podnikateľské (54) SOŠ poľnohospodárske a veterinárne (32) SOŠ potravinárske (8) SOŠ služieb (53) SOŠ stavebné (14) SOŠ strojnícke (22) SOŠ technické (54) SOŠ umelecké a umelecko-priemyselné (17) SOŠ zdravotnícke a sociálne (36) SOU - stredné odborné učilištia (31) SOU dopravné (0) SOU elektrotechnické (0) SOU chemické a farmaceutické (0)
SOU kadernícke (0) SOU obchodné (1) SOU odevné (2) SOU poľnohospodárske a ekologické (3) SOU potravinárske (2) SOU remeselnícke (4) SOU služieb (6) SOU stavebné (4) SOU strojárske (1) SOU umelecké a umelecko-priemyslové (1) SPŠ dopravné (4) SPŠ elektrotechnické (19) SPŠ chemické (1) SPŠ stavebné (9) SPŠ strojárske (8) Stránky škôl a tried (17) Stránky študentov VŠ (9) Stránky tried a študentov gymnázií (43) Stránky tried stredných škôl (21) Stránky tried ZŠ (17) Stredné integrované školy (0) Stredné odborné školy (239) Stredné policajné školy (1) Stredné priemyselné školy (25) Stredné školy (622) Súkromné gymnáziá (34) Súkromné jasle (81) Súkromné materské školy (157) Súkromné stredné školy (68) Súkromné školy (39) Súkromné vysoké školy (39) Súkromné základné školy (76) Súkromné ZUŠ (45) Školy v prírode (37) Špeciálne materské školy (30) Špeciálne stredné školy (9) Špeciálne základné školy (136) Športové gymnáziá (14) Športové školy (32) Športové základné školy (25) Štátne gymnáziá (109) Štátne jasle (34) Štátne materské školy (120) Štátne základné školy (596) Študijné materiály (34) Technická univerzita v Košiciach (2) Technická univerzita vo Zvolene (6) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (5) Trnavská univerzita v Trnave (6) Umelecké a zábavné služby (873) Univerzita J. Seleyho v Komárne (4) Univerzita Karlova v Praze (0) Univerzita Komenského v Bratislave (20) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (6) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (7) Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (7) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (6) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (0) Univerzity tretieho veku (4) VOŠ ekonomické a právne (5) VOŠ hotelové a cestovného ruchu (6) VOŠ pedagogické a filozofické (1) VOŠ sociálne (0) VOŠ technické a elektrotechnické (2) Vysoká škola múzických umení v Bratislave (5) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1) Vysoké školy (131) Vyššie odborné školy (8) Zahraničné školy (6) Základné školy (1 443) Základné školy pri nemocniciach (4) Základné školy s gymnáziom (16) Základné školy s materskou školou (436) Základné školy s rozšírenou výučbou (102) Základné umelecké školy (200) Záujmové krúžky (19) Združené a spojené školy (99) ZUŠ - základné umelecké školy (200) Žilinská univerzita v Žiline (24)
26 - 50 z celkom 87 výsledkov
Odporúčame vám
Hudobná produkcia - svadby, plesy, zábavy, rodinné oslavy a firemné večierky. Ozvučovanie kultúrnych podujatí.
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti, podieľanie sa na rozvoji záujmov. Formovanie návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže.
Poskytovanie výchovy a vzdelávania žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom, ktorí sú postihnutí autizmom.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy a žiakov v predškolskom veku, príprava žiakov na stredné školy.
Klampiarske práce, medikováčstvo, výroba okrasných medených prvkov a atypických klampiarskych výrobkov.
Produkcia živej hudby na plesoch, zábavách, svadbách alebo recepciách - anglické, slovenské a české, inštrumentálne a ľudové piesne.
Materská škola. Celodenná výchovno - vzdelávacia starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov.
Vzdelávanie a výchova študentov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Informácie pre rodičov, o štúdiu a študijných odboroch.
Krajská knižnica. Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično - informačných služieb. Absenčné a prezentačné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie, internet pre verejnosť.
Poskytovanie umeleckého vzdelávania v hudobnom a literárno-dramatickom odbore kvalifikovanými pedagógmi.
Vyučovanie výtvarného a literárno-dramatického odboru, kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie.
Obecná knižnica - vypožičanie dobrodružnej, romantickej, cestopisnej literatúry a detských kníh.
Fakírske vystúpenie, ohňová show, UV light show, kúzelnícke vystúpenie pre deti aj pre dospelých, tanečné a kaskadérske vystúpenia.
Súkromná jazyková škola. Výučba cudzích jazykov pre deti a dospelých, preklady, tlmočenie a individuálny prístup.
Hotelová akadémia - príprava absolventov na výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v službách cestovného ruchu. Vyššia odborná škola.
Hudobná produkcia hudobnej skupiny z Považia, živá hudba na svadbu, rodinnú oslavu, firemný večierok, stužkovú,ozvučovanie spoločenských akcií.
Rezbárska dielňa - výroba sôch, krížov, oltárov, svietnikov, reliéfov, výzdob kostolov.
Príprava a realizácia podujatí na kľúč. Naplánovanie akcie, pripravenie scenára, zabezpečenie účinkujúcich, ozvučenia a osvetlenia.
Dychový orchester s viac než štvrťstoročnou históriou. Ukážka z hry orchestra a jeho úspechy, koncerty, podujatia. Rozvoj hudobného talentu žiakov ZUŠ.