Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Školy - Slovensko(11 548 záznamov)

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (1) Akadémia policajného zboru v Bratislave (1) Akadémia umení v Banskej Bystrici (2) Archívy (2)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Autoškoly (245) Bilingválne gymnáziá (15) Bilingválne materské školy (16) Bilingválne školy (15) Bilingválne základné školy (3) Centrá voľného času (151) Cirkevné gymnáziá (34) Cirkevné materské školy (30) Cirkevné stredné školy (21) Cirkevné školy (6) Cirkevné základné školy (81) Cudzojazyčné materské školy (68) Cudzojazyčné školy (5) Cudzojazyčné základné školy (151) Detské domovy (79) Detské integračné centrá (16) Dievčenské stedné školy (0) Doučovanie a príprava na skúšky (13) Ekonomická univerzita v Bratislave (8) Gymnáziá (206) Internátne učilištia (6) Internáty (11) Jasle (142) Jazykové a cudzojazyčné základné školy (151) Jazykové gymnáziá (47) Jazykové jasle (6) Jazykové materské školy (68) Jazykové školy a kurzy (557) Katolícka univerzita v Ružomberku (8) Knižnice (859) Knižnice pri vysokých školách (11) Konzervatóriá (16) Lýceá (4) Ľudové a umelecké remeslá (117) Masarykova univerzita (10) Matematické základné školy (15) Materské školy (926) Maturitné otázky (10) Medzinárodné školy (4) Ministerstvo školstva (5) Občianske združenia pre zdravotne postihnutých (250) Obchodné akadémie (63) Online archívy článkov a fotografií (5) Online archívy obrázkov a videí (22) Osemročné gymnáziá (5) Ostravská univerzita v Ostravě (7) Pomôcky pre zdravotne postihnutých - predaj (35) Postgraduálne vzdelávanie (1) Prešovská univerzita v Prešove (21) Slovenská akademická informačná agentúra (2) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (8) Slovenská technická univerzita v Bratislave (8) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (5) SOŠ dopravné (17) SOŠ drevárske (8) SOŠ ekologické a ochrany životného prostredia (6) SOŠ ekonomické (37) SOŠ farmaceutické (3) SOŠ hotelové a turistické (33) SOŠ chemické (1) SOŠ knihovnícke a informatické (2) SOŠ odevné (14) SOŠ pedagogické a filozofické (18) SOŠ podnikateľské (54) SOŠ poľnohospodárske a veterinárne (32) SOŠ potravinárske (8) SOŠ služieb (53) SOŠ stavebné (14) SOŠ strojnícke (22) SOŠ technické (53) SOŠ umelecké a umelecko-priemyselné (17) SOŠ zdravotnícke a sociálne (36) SOU - stredné odborné učilištia (31) SOU dopravné (0) SOU elektrotechnické (0) SOU chemické a farmaceutické (0)
SOU kadernícke (0) SOU obchodné (1) SOU odevné (2) SOU poľnohospodárske a ekologické (3) SOU potravinárske (2) SOU remeselnícke (4) SOU služieb (6) SOU stavebné (4) SOU strojárske (1) SOU umelecké a umelecko-priemyslové (1) SPŠ dopravné (4) SPŠ elektrotechnické (19) SPŠ chemické (1) SPŠ stavebné (9) SPŠ strojárske (8) Stránky škôl a tried (17) Stránky študentov VŠ (9) Stránky tried a študentov gymnázií (43) Stránky tried stredných škôl (21) Stránky tried ZŠ (17) Stredné integrované školy (0) Stredné odborné školy (238) Stredné policajné školy (1) Stredné priemyselné školy (25) Stredné školy (621) Súkromné gymnáziá (35) Súkromné jasle (81) Súkromné materské školy (157) Súkromné stredné školy (68) Súkromné školy (39) Súkromné vysoké školy (39) Súkromné základné školy (76) Súkromné ZUŠ (45) Školy v prírode (36) Špeciálne materské školy (30) Špeciálne stredné školy (9) Špeciálne základné školy (136) Športové gymnáziá (14) Športové školy (32) Športové základné školy (25) Štátne gymnáziá (109) Štátne jasle (34) Štátne materské školy (120) Štátne základné školy (596) Študijné materiály (34) Technická univerzita v Košiciach (2) Technická univerzita vo Zvolene (6) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (5) Trnavská univerzita v Trnave (6) Umelecké a zábavné služby (869) Univerzita J. Seleyho v Komárne (4) Univerzita Karlova v Praze (0) Univerzita Komenského v Bratislave (20) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (6) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (7) Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (7) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (6) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (0) Univerzity tretieho veku (4) VOŠ ekonomické a právne (5) VOŠ hotelové a cestovného ruchu (6) VOŠ pedagogické a filozofické (1) VOŠ sociálne (0) VOŠ technické a elektrotechnické (2) Vysoká škola múzických umení v Bratislave (5) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1) Vysoké školy (131) Vyššie odborné školy (8) Zahraničné školy (6) Základné školy (1 443) Základné školy pri nemocniciach (4) Základné školy s gymnáziom (16) Základné školy s materskou školou (436) Základné školy s rozšírenou výučbou (102) Základné umelecké školy (200) Záujmové krúžky (19) Združené a spojené školy (99) ZUŠ - základné umelecké školy (200) Žilinská univerzita v Žiline (24)
1 - 25 z celkom 11 548 výsledkov
Odporúčame vám
Aktivity v mimovyučovacom čase. Možnosti užitočného trávenia voľného času v oblasti spoločenských vied, techniky, športu a prírodovedy, s dôrazom na relaxáciu, zdravého spôsobu života i zábavu.
Združenie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých ľudí, segregácia, integrácia, inklúzia, organizovanie podujatí a stretnutí.
Jazykové vzdelávanie. Kurzy angličtiny pre deti, dospelých a pre firmy.
Informácie o činnosti školy, profil absolventa, história školy, učebný plán.
Profil školy, učitelia, študenti. Novinky, prijímacie pohovory, maturity.
Základné informácie o škole a možnostiach štúdia v študijných odboroch poštový manipulant, poštová prevádzka, poštové a peňažné služby a manipulant poštovej prevádzky a prepravy.
Študijné odbory - obchodná prevádzka - príprava jedál, služby a domáce práce, murárske práce, kvetinár, zeleninár, sadovník, cukrárska výroba.
Informácie o histórií školy, pedagogických pracovníkoch, učebných plánoch, súťažiach, aktuálnych udalostiach.
Konzervatórium - umelecká škola speváckeho, hudobného a dramatického umenia.
História a súčasnosť školy, organizácia vyučovania, učitelia a triedy, úspechy študentov, informácie pre verejnosť.